Sökning: "svenska skolan för"

Visar resultat 1 - 5 av 3539 uppsatser innehållade orden svenska skolan för.

 1. 1. ”Det har inte varit svårt att gå till skolan men svårt i skolan”. En kvalitativ intervjustudie om ungdomars syn på orsaker till sina svårigheter i matematik och hur svårigheterna hade kunnat minimeras eller avhjälpas.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Eneroth; [2023-02-16]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; lärare-elev-relationer; delaktighet; övergångar;

  Sammanfattning : I Sverige på 2000-talet finns en stark förväntan i samhället att elever studerar minst grundskolans nio år och därefter tre år på gymnasiet. Om en elev inte klarar godkänd nivå i grundskolan i ett eller flera av de ämnen som kallas kärnämnen, engelska, matematik och svenska, får eleven gå ett eller flera år på gymnasiets introduktionsprogram tills kunskaperna bedöms som tillräckliga enligt betygskriterierna i årskurs nio. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelser av särskildaundervisningsgrupper : En intervjustudie från mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marcus Franzén; [2023]
  Nyckelord :Elevröster; En skola för alla; Exkludering; Inkludering; Specialpedagogik; Stigma; Stämplingsteori;

  Sammanfattning : Franzén, M. (2022). Erfarenheter från särskilda undervisningsgrupper -En intervjustudie med elever på mellanstadiet. (Experiences from special education groups – An interview study with students in middle school). LÄS MER

 3. 3. Klädproduktion av gamla textilier i fysisk butik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elias Makrous; Julia Rasch; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur cirkulär ekonomi kan implementeras in i klädindustrin med fokus på stickade och virkade textilier. Detta genom att studera hur direkt återproduktion av kläder i konsumentbutik skulle se ut, med att ta inspiration från ett redan befintligt koncept. LÄS MER

 4. 4. Swedish Offshore Wind : Modelling development pathways to commercial viability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Siddharth Iyer; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Offshore wind will play an important role in Sweden’s fossil-free energy future. Although Sweden has many offshore wind farms in the planning and approval stages, few projects have been built, and little public research on which offshore wind areas and individual farms are most economically viable. LÄS MER

 5. 5. Flickors våldsutsatthet i 2 § LVU domar med hederskontext : - utifrån ett genus- och maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Arax Adjemian; Olivia Berglund; [2023]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld; flickor; LVU; makt; genus;

  Sammanfattning : Studien syftar till att med hjälp av ett genus- och maktperspektiv nå en djupare förståelse förflickors utsatthet i åldrarna 9-18 som lever i en hederskontext genom att studera 2 § LVUdomar från åren 2021 och 2022. Studien utgörs av en kvalitativ ansats bestående av 34 domarfrån svenska förvaltningsdomstolar och kammarrätter från årtalen 2021-2022. LÄS MER