Sökning: "svenska skolsystemet på engelska"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden svenska skolsystemet på engelska.

 1. 1. Lingvistisk osäkerhet hos svenska grundskollärare : En kvalitativ studie om lärares upplevelse av och inställning till det engelska språket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Edin; [2019]
  Nyckelord :Self-Efficacy lingvistisk osäkerhet svenska grundskollärare engelska; Self-efficacy; lingvistisk osäkerhet; svenska grundskollärare; engelska; engelskundervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to research Swedish primary school teachers' experiences and attitudes towards the English language in general as well as the school subject. To answer the research purpose, four research questions were constructed: What is the teachers’ view on the English language? What is the best way to learn English according to the teachers? How do the teachers think that the teaching in English should look like? Do the teachers feel that they are affected by their own attitude towards English? To answer the study's research questions, a qualitative research method was used in the form of interviews. LÄS MER

 2. 2. Students’ perspectives on mathematics : An interview study of the perceived purposes of school mathematics among Swedish gymnasium students

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Sofia Öhman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mathematics is a compulsory subject throughout elementary school as well as during thefirst year of the gymnasium, which is Swedish secondary education for students in the agerange 16 to 19. It is also prioritized higher than many other school subjects, which isobvious when looking at the amount of time it takes up or the fact that, together withSwedish and English, it makes up the three subjects students need to pass in order tograduate. LÄS MER

 3. 3. Engelska för nybörjare? : Om nyanländas svårigheter att nå målen i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jörgen Anders; [2011]
  Nyckelord :engelskkunskaper; främmande språk; kunskapskrav; mångkulturalitet; modersmål; nyanlända elever; språkinlärning; studiehandledning; svenskkunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var dels att identifiera och analysera orsakerna till att nyanlända elever har svårigheter att uppnå målen i engelska i årskurs 6 och 9, dels att ta reda på om och i sådant fall hur problemen kan lösas. Studien utfördes på en i högsta grad mångkulturell mellansvensk skola med hjälp av skuggningar, intervjuer och analys av elevernas kursböcker. LÄS MER

 4. 4. Är skolans mål möjliga att nå för alla? : Hinder och förutsättningar för elevers måluppfyllelse i kärnämnen ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Karin Agélii Hultström; Ann Zetterström; [2008]
  Nyckelord :goals; goals to be attained fulfilments of goals; steering documents curriculum; syllabus ; core subjects; impediments; preconditions requirements qualifications; organization level; group level; individual level; Mål; måluppfyllelse; styrdokument läroplan; kursplaner ; kärnämnen; hinder; förutsättningar; organisationsnivå; gruppnivå; individnivå;

  Sammanfattning : Vikten av utbildning och livslångt lärande är betydelsefulla faktorer för att den ekonomiska tillväxten i vårt land ska stimuleras, för att välfärden ska kunna tryggas och för att motverka ytterligare samhällsklyftor. Statistik från Skolverket visar på en konstant andel, ca 10 % de senaste fem åren, av elever i årskurs 9 som inte är behöriga att söka till gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Quality Assurance Strategies in Schools A Case Study

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Moutakis; [2005]
  Nyckelord :kvalitetsstrategier i skolan; kvalitetsutveckling i skolan;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet är extremt decentraliserat, och uppdraget att höja kvalitén har delegerats till kommunerna. Med utgångspunkt från mitt arbete som språklärare i den svenska skolan diskuterar jag problemet med kvalitetsstrategier och ger exempel på hur det svenska skolsystemet fungerar i praktiken på olika nivåer. LÄS MER