Sökning: "svenska som andraspråk 3"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk 3.

 1. 1. Lärares och speciallärares arbete med att anpassa matematikundervisningen utifrån kartläggning av elevers kunskaper i matematik. : En kvalitativ studie med några lärare och speciallärare i åk f-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Louise Lövholm; Jenny Thollander; [2021]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; kartläggning; matematiksvårigheter; organisation; specialpedagogiska perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Inför läsåret 2019/2020 infördes en ny garanti i Skollagen (SFS 2010:800): Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser. Reformens syfte var att stärka skolornas arbete med att utveckla elevers kunskaper inom svenska, svenska som andraspråk och matematik. LÄS MER

 2. 2. Användningen av akademiska ord i skriftlig produktion bland andraspråksinlärare på gymnasienivå : Lexikal kompetens och frekvens

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Thomas Hjerth; [2021]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; akademiskt ordförråd; skriftlig produktion; lexikal kompetens; frekvens.;

  Sammanfattning : Tillämpningen av ordförrådet är, även för en andraspråksinlärare på avancerad språkfärdighetsnivå, förenat med svårigheter, och utgör oftast den begränsade faktorn.Syftet med studien är att utöka kunskapen om lexikal kompetens och frekvens i användning av akademiska ord i andraspråksinlärares skriftliga textproduktioner på gymnasienivå. LÄS MER

 3. 3. Ordförrådsundervisning för elever med svenska som andraspråk. En intervjustudie med lärare i årskurs F-3 som arbetar med andraspråkselevers ordförrådsförrådsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Anna Kristiansson; Daniella Strandberg; [2021]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; flerspråkighet; ordförråd; stöttning; grundskolans tidiga år.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera, beskriva och diskutera hur lärare i årskurs F-3 beskriver sitt arbete med andraspråkselevers ordförrådsutveckling. Genom åtta kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma lärare sammanställdes ett material som studerades genom en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Lärares förhållningsätt till flerspråkighet i undervisningen : En kvalitativ studie om lärares attityder till användandet av flerspråkighet i undervisningen ur ett transspråkande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sada Mahmutovic; Isatou Singhateh; [2021]
  Nyckelord :Modersmål som resurs; flerspråkighet; transspråkande arbetssätt; andraspråkselever; svenska som andraspråk; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Följande studie handlar om lärares förhållningssätt till användandet av flerspråkighet i undervisningen samt transspråkande arbetssätt. Syftet med studien är att undersöka vad klasslärare och SvA-lärare i årskurs F–3 samt 4–6 har för inställning till användandet av flerspråkighet i undervisningen för andraspråkselever inom ämnet svenska. LÄS MER

 5. 5. "Jag fattar inte, kan du förklara igen" : En kvalitativ studie om lärares och studenters ämneskunskaper i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Håkansson; Isabelle Karlsson; [2021]
  Nyckelord :F-3; Locke; Piaget; Shulman; svenska; utbildning; ämneskunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka grundlärarstudenter F–3 och verksamma F–3-lärares uppfattningar om sina ämneskunskaper och om de anser att det är tillräckliga eller otillräckliga för att kunna bedriva undervisning inom svenskämnet i förskoleklass och i årskurserna 1–3. Syftet med studien är även att undersöka eventuella likheter och skillnader mellan de två urvalsgrupperna angående ämneskunskaper inom svenskämnet. LÄS MER