Sökning: "svenska som andraspråk förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk förskoleklass.

 1. 1. Nyanländ, eller? : Språkutvecklande arbete för förskoleklasselever som är nya i det svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Dreier; Ebba Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; förskoleklass; nyanlända elever; intervju; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur lärare arbetar språkutvecklande för förskoleklasselever som är nya i det svenska språket. Enligt skollagen klassificeras förskoleklasselever som är nyanlända inte som nyanlända elever och har därför de inte samma rättigheter och tillgång till stöd som nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. "Jag fattar inte, kan du förklara igen" : En kvalitativ studie om lärares och studenters ämneskunskaper i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Håkansson; Isabelle Karlsson; [2021]
  Nyckelord :F-3; Locke; Piaget; Shulman; svenska; utbildning; ämneskunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka grundlärarstudenter F–3 och verksamma F–3-lärares uppfattningar om sina ämneskunskaper och om de anser att det är tillräckliga eller otillräckliga för att kunna bedriva undervisning inom svenskämnet i förskoleklass och i årskurserna 1–3. Syftet med studien är även att undersöka eventuella likheter och skillnader mellan de två urvalsgrupperna angående ämneskunskaper inom svenskämnet. LÄS MER

 3. 3. Lärarnas erfarenheter av kartläggningsmaterialet Hitta språket i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mirdita Kelmendi Iberdemaj; Karin Persson; [2021]
  Nyckelord :Förskoleklass; Hitta språket; specialpedagog; svenska som andraspråk; tidiga insatser.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Lever vi i två helt skilda världar? Nej det gör vi egentligen inte” : Förskollärares erfarenheter av arbete med flerspråkighet och samverkan mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Fridlund; Alice Vanek; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Studien undersöker förskollärares erfarenheter och beskrivningar kring att möta barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och samverkan mellan förskolan och förskoleklassen i relation till flerspråkiga barn. Studien bygger på en tematisk analys av fem intervjuer med förskollärare verksamma i förskola och förskoleklass och tar ansats i det teoretiska perspektivet, relationskompetens. LÄS MER

 5. 5. Rätt stöd i rätt tid : en studie om hur några skolor organiserar arbetet för att uppfylla Skollagens garanti för tidiga stödinsatser i läsning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Susanna Johansson; Angelica Svanhall; [2020]
  Nyckelord :Läsa-; skriva-; räkna - en garanti för tidiga stödinsatser; läsning; lässvårigheter; kartläggningsmaterial; bedömningsstöd; speciallärare -pedagoger;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2019 började en ny bestämmelse att gälla i Skollagen (SFS 2010:800) som ska garantera tidiga stödinsatser i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. Denna studie syftar till att undersöka hur olika grundskolor organiserar arbetet med garantin. För att avgränsa denna studie berörde vi endast delen läsa. LÄS MER