Sökning: "svenska som andraspråk gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk gävle.

 1. 1. Lärares val av metod i matematikundervisningen : Med fokus på elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/UtbildningsvetenskapHögskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Patrik Edling; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Lärare; Matematik; Språk; Undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Detta arbete har som huvudsyfte att analysera några erfarna lärares olika metoder och val av material i sin matematikundervisning, och hur de motiverar sina val för att genomföra en likvärdig undervisning för alla elever - med fokus på elever med svenska som andraspråk. I detta arbete har jag valt att intervjua fyra lärare från två olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling i förskolan : En studie om förskolans arbete för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Andersson; Maria Strömberg; [2016]
  Nyckelord :Andraspråk; Barn; Flerspråkighet; Förskola; Modersmål; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling men också hur flerspråkiga barns modersmål synliggörs i förskolan. För att besvara syftet har intervjuer med förskollärare från tre förskolor i tre kommuner genomförts samt dokumentation av deras lärandemiljöer. LÄS MER

 3. 3. Att skriva sig till läsning : Datoranvändning i den tidiga läs- och skrivutvecklingen för elever i årskurs F-3 som har svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Sandra Baudin Persson; [2016]
  Nyckelord :ASL; att skriva sig till läsning; svenska som andraspråk; språk- och kunskapsutveckling; läs- och skrivundervisning;

  Sammanfattning : Att skriva sig till läsning (ASL) innebär att man vänder på läs- och skrivutvecklingen och istället ägnar sig åt skriv- och läsutveckling med hjälp av datorer. Syftet med den här intervjustudien har varit att titta på hur lärare arbetar med ASL med elever som har svenska som andraspråk samt vilka fördelar och nackdelar de ser med arbetssättet för elever som har svenska som andraspråk. LÄS MER

 4. 4. ”Vad menar du med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?” : En intervjustudie med undervisande lärare i svenska som andraspråk om deras synsätt på lärplattan som pedagogiskt verktyg vid arbete med litteracitet och språk- och kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Dienstbier; Josefin Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Språk- och kunskapsutveckling; litteracitet; lärplatta; svenska som andraspråk; utbildning;

  Sammanfattning : Följande intervjustudie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och dess syfte är att undersöka hur undervisande lärare i svenska som andraspråk resonerar kring lärplattans möjligheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Studien innefattar även lärares syn kring arbete med läs- och skrivutveckling i samband med lärplattan. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande undervisning : En intervjustudie med fenomenografisk ansats, gällande pedagogers erfarenheter av språkstimulerande och språkutvecklande undervisning för elever från förskoleklass till och med årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anette Horvat; Ingrid Johansson; [2016]
  Nyckelord :grundskolans tidiga år; svenska språket; svenska som andraspråk; språkstimulering; språk- och kunskapsutveckling; språkutvecklande arbetssätt; fenomenografi; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Pedagogers erfarenheter och upplevelser av språkutvecklande undervisning i grundskolans yngre åldrar ligger till grund för studien och analyseras med en fenomenografisk ansats. LÄS MER