Sökning: "svenska som andraspråk intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk intervju.

 1. 1. Cirkelmodellen som metod för SFI-undervisning på en C-kurs : En kvalitativ studie om en lärares uppfattningar om och arbete med genrepedagogikens tredje ben, som undervisningsmetod på SFI C-kurs, studieväg 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Dragana Lazic; [2021]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; undervisningsmetod SFI;

  Sammanfattning : Att undersöka en SFI-lärares uppfattningar om och arbete med genrepedagogikens tredje ben, cirkelmodellen som undervisningsmetod på SFI C-kurs, för elever som studerar på studieväg 2 är denna uppsatssyfte. Frågeställningar som studien söker svar på är lärarens arbete med fas 1 och 2 på studieväg 2, hur läraren upplever cirkelmodellen som metod för individanpassad undervisning och vad anser läraren vara utmaningarna vid användning av cirkelmodellen på denna studieväg. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar lärare för att stödja elever med avkodningssvårigheter? : En kvalitativ studie om lärares arbete med att stödja elever med avkodningssvårigheter i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Samuelsen Sara; Siham Kader Dahir; [2021]
  Nyckelord :avkodning; avkodningssvårigheter; läsning; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka hur lärare arbetar för att stödja elever med avkodningssvårigheter. Studiens frågeställningar är: Hur motiverar lärarna sina val av avkodningstester för att stödja elever med avkodningssvårigheter? På vilket sätt anser lärarna att testerna är användbara? samt Hur använder lärarna sig av testerna för att arbeta med att stödja elever med avkodningssvårigheter? I bakgrunden redogör vi kortfattat för avkodningsförmågans innebörd. LÄS MER

 3. 3. Vilka strategier använder SFI-lärare för att motivera elever till att lära sig svenska? : En kvalitativ studie om sex lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Mina Aharbil Persson; Sarah Boij; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Andraspråk; L2; SFI; lärares uppfattningar; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det står klart och tydligt i Skollagen (2010:800), SkolL, 1 kap. 4 §: att utbildningen inom skolväsendet ska främja alla elevers lust att lära. Därmed har lärare ett uppdrag att stimulera och motivera lärandet hos elever. LÄS MER

 4. 4. Språkinlärningsstrategier : En fallstudie av ett flerspråkigt par och dess strategier för inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :Språkval; inlärningsstrategier; svenska som andraspråk; språkinlärning; flerspråkiga familjer;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka språkinlärningsstrategier som två vuxna andraspråksinlärare i ett flerspråkigt par tillämpar och vad som påverkar valet av sådana strategier. Undersökningen utgår från en kvalitativ ansats och har formen av en fallstudie med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod, vari antalet deltagare utgörs av två vuxna inlärare av svenska som andraspråk som har kinesiska som förstaspråk och engelska som andraspråk. LÄS MER

 5. 5. Tal och gesters samverkan i undervisningen : En empirisk studie på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Carina Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :iconic gestures; metaphoric gestures; deictic gestures; beat gesture; primary school; ikoniska gester; metaforiska gester; deiktiska gester; rytmiska gester; lågstadium;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka sambandet mellan tal och gester utifrån lärares resonemang och språkbruk i klassrummet. Studien utgår från ett förkroppsligande perspektiv där begreppen deiktiska gester, metaforiska gester, ikoniska gester och rytmiska gester återfinns. LÄS MER