Sökning: "svenska som andraspråk litteratur forskningsöversikt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden svenska som andraspråk litteratur forskningsöversikt.

  1. 1. Bilder i svenska som andraspråksundervisningen - en bild av hur bilder kan vara språkstimulerande för eleven i grundskolans senare år

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Malin Sandgren; [2009-01-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur bilder kan leda till språkliga aktiviteter och därmed också hur bilder kan vara språkstimulerande för andraspråksinläraren. Uppsatsen inleds med en litteratur- och forskningsöversikt som beskriver några pedagogiska teorier kring lärande och utveckling. LÄS MER