Sökning: "svenska som andraspråk olika åldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk olika åldrar.

 1. 1. Processbarhetsteorin tillämpad på elevers skriftliga produktion : En studie baserad på nyanländas elevtexter i högstadiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Hansson; [2019]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; Processability Theory; Svenska som andraspråk; Förberedelseklass; Högstadiet; Nyanlända; Individanpassning; Pedagogik;

  Sammanfattning : Det är vanligt att elever befinner sig på olika kunskapsnivåer i en undervisningsgrupp och för att ta reda på vilka nivåer de befinner sig på går det att tillämpa Processbarhetsteorin. Det är en teori utformad av Manfred Pienemann för att studera hur inlärare processar grammatiska strukturer. LÄS MER

 2. 2. Snapshots av ordnätet : En studie av ordassociationer, lexikal interaktion och organisation av det mentala lexikonet

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Natalia Carlsson; [2018]
  Nyckelord :det mentala lexikonet; ordassociationer; fonologiska associationer; syntagmatiska associationer; paradigmatiska associationer; ej klassificerbara associationer; ordfrekvens.;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har man med hjälp av ordassociationstest studerat utveckling och organisation av människors mentala lexikon. I det multikulturella Sverige växer intresset för frågan om ordinlärning och ordorganisering hos andraspråksinlärare. Det finns ett behov av forskning i området ur ett kontrastivt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Språkliga svårigheter i matematikläromedel för elever i behov av svenska som andraspråk : En kvantitativ analys av de tre vanligaste matematikläromedlen för grundskolans lägre åldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Nilsson; Filip Levin; [2016]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; matematikläromedel; SVA-elever; språkliga svårigheter; vetenskapliga begrepp; vardagliga begrepp; skolspråk;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att med en kvantitativ innehållsanalys analysera de tre vanligaste matematikläromedlen för årskurs 1 till och med årskurs 3, för att undersöka förekomsten av vardagliga, vetenskapliga och skolspråkliga begrepp. Detta konkretiserades ner till tre frågeställningar: 1) Hur ser uppdelningen av vetenskapliga, vardagliga och skolspråkliga begrepp ut i läromedlen? 2) Hur ser skillnader i språkanvändningen ut i de olika årskurserna för varje lärmedel? 3) Hur skiljer de olika läromedlen sig angående förekomsten av vetenskapliga och skolspråkliga begrepp? Detta sattes sedan i relation till SVA-elevers möjliga språkliga begränsningar och svårigheter. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter den röda tråden : En komparativ studie av satskonnektion i Tisusuppsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Gabriella Morén; [2016]
  Nyckelord :Satskonnektion; Textbindning; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka satskonnektionen i tio Tisustexter, fem som blivit godkända och fem som blivit underkända. De forskningsfrågor jag ska försöka besvara är: Hur hög är konnektivtätheten i de Tisusuppsatser som fått bedömningen U respektive G och kan något mönster urskiljas? Vilka likheter och skillnader kan urskiljas vad gäller valet av konnektiver i Tisusuppsatser som fått bedömningen U respektive G? Vilken relation kan man se i materialet mellan satskonnektion och texttyp? Vilka likheter och skillnader i andel och val av konnektiv förekommer mellan de analyserade Tisusuppsatserna och tidigare analyser av elevuppsatser och en debattartikel? För att underlätta analysen har texterna delats in i makrosyntagmer och sedan har satskonnektiverna lokaliserats och delats in i de fyra undergrupperna additiva, temporala, kausala och komparativa konnektiver enligt en modell som presenterats i Catharina Nyströms bok Hur hänger det ihop (Nyström, 2001). LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisning :  

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Helena Francois; [2011]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksundervisning; språk- och ämnesutvecklande arbetssätt; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka för- och nackdelar svenska som andraspråkslärare inom grundskolan ser med skönlitteratur istället för traditionella läromedel, hur de väljer sina texter och motiverar sina val och hur de arbetar med skönlitteratur i undervisningen. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: Vilka för- och nackdelar anser svenska som andraspråkslärare att det finns med att använda skönlitteratur istället för traditionella läromedel? Hur väljer de skönlitteratur och hur motiverar de sina val? Hur arbetar de med skönlitteratur i undervisningen? Materialet som använts för att belysa frågeställningarna var en kvalitativ enkätundersökning. LÄS MER