Sökning: "svenska som andraspråk skrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk skrivning.

 1. 1. Klassläraren och den nyanlända eleven : En studie om hur klasslärare arbetar med nyanlända elever som direktplacerats i ordinarie klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Erica Olsson; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; lågstadiet; arbetsmetoder; stöd; kognitivt utmanande uppgifter;

  Sammanfattning : I dagens skola direktplaceras nyanlända elever i yngre åldrar oftast i ordinarie klass. Många klasslärare ställs därmed inför uppgiften att undervisa elever som inte har grundläggande kunskaper i svenska. LÄS MER

 2. 2. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Ordinlärning och inlärningsstrategier i några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel för SFI kurs C

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Mouchard; [2017-09-22]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; SFI; läromedel; ordinlärning; inlärningsstrategier;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning och strategier för detta inom några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel inom SFI för kurs C. Då ett rikt ordförråd är av stor vikt för en andraspråksinlärare så ställer jag mig därför här frågan om hur ordinlärning kan gå till i undervisningen för SFI kurs C och huruvida läromedlen för SFI kurs C tar upp detta i läroböcker. LÄS MER

 4. 4. ”Jag tror att vi blir bättre på skrivning.” Genrepedagogik och Utbildning i svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Åsa Springer; [2012-07-09]
  Nyckelord :Genrepedagogik; sfi; aktionslärande;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA 133VT 2012Handledare: Tore Otterup.... LÄS MER

 5. 5. Det oförhindrade jaget

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kikki Nillasdotter; [2011]
  Nyckelord :andraspråk; erfarenhetspedagogik; diskursanalys; genrepedagogik; oförhindrat jag; skolkapital;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en diskursanalys av två didaktikböcker för svenskundervisning som förekommer på lärarutbildningen: Reflekterande läsning och skrivning av Gunilla Molloy och Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons. Utgångspunkten för analysen är det som bland andra Ann Runfors och Kristina Gustafsson kallar normen om det oförhindrade jaget, det vill säga tanken om att den svenska grundskolan premierar de elever som på ett oberoende och självständigt sätt frigör sig från sin sociala och kulturella bakgrund och lär sig att analysera och ifrågasätta tillvaron för att fullt ut kunna välja sina egna liv. LÄS MER