Sökning: "svenska som andraspråket 3"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråket 3.

 1. 1. Förstaspråket som en bro till andraspråket : flerspråkiga klassrum för alla elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Donjeta Ahmeti; [2021]
  Nyckelord :Förstaspråk; andraspråk; andraspråksutveckling; translanguaging; språklig stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma svensklärare i årkurserna 1-3 ställer sig till att andraspråkselever använder sig av sitt förstaspråk i svenskundervisningen för att utveckla andraspråket. Dessutom undersöks det i studien hur de arbetar för att möjliggöra detta för andraspråkseleverna. LÄS MER

 2. 2. Läsutveckling i ett andraspråk – En systematisk litteraturstudie om framgångsrik läsundervisning för andraspråkselever

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :EmmaLinnea Björkman; [2020]
  Nyckelord :Läsutveckling; Läsförmåga; Läsundervisning; Andraspråk;

  Sammanfattning : Ungefär en fjärdedel av eleverna i grundskolan har annat modersmål än svenska. Enligt Skolverket finns det skillnader i elevers skolresultat beroende på om de har svenska som modersmål eller inte. Det ställer krav på att läraren har kunskaper om metoder och arbetssätt som främjar kunskapsutvecklingen för andraspråkselever. LÄS MER

 3. 3. Historieundervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Daniel Sosa; [2020]
  Nyckelord :Historia; andraspråk; minority language; history;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att, genom utsagor om verkliga erfarenheter från lärare, utforska språkets betydelse för att andraspråkselever ska utveckla sitt historiemedvetande. Undersökningen vill vidare visa fram de utmaningar lärarna upplever med historieundervisning för andraspråkselever. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare för andraspråkselevers skolframgång

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Khouloud Hazzouri; Lobaba Merhi; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkselever; flerspråkighet; klasslärare; modersmålslärare; sociokulturell; språkutveckling; translanguaging; transspråkande;

  Sammanfattning : Vi har tidigare observerat att elever med ett annat förstaspråk än svenska inte utvecklas lika snabbt språk- och kunskapsmässigt i svenska som klasskamrater med svenska som modersmål. Därför valde vi att undersöka modersmålets betydelse för andraspråkselever samt att studera hur flerspråkiga elever kan undervisas. LÄS MER

 5. 5. Läsinlärning för elever med svenska som andraspråk : En kvalitativ studie om hur fyra verksamma lärare arbetar för att utveckla och främja läsinlärning hos elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Taylor-Anne Conyer; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärning; svenska som andraspråk; modersmål; undervisning för elever med svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine how four teachers in grades 1–3 describe how they organize teaching to develop reading development inbilingual students' reading acquisition. Based on the aim, two following research questions were concretized: How do four active teachers adapt teaching for students with Swedish as a second language to develop reading acquisition and reading development? What methods do the teachers suggest using in teaching to stimulate and advocate for students with another mother tongue than Swedish? The study is based on a qualitative method and the collection of material is made with semi structured interviews. LÄS MER