Sökning: "svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk.

 1. 1. Musik som (hjälp)medel i språkundervisningen : En kvantitativ enkätstudie om elevers upplevelser av musikens betydelse för språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Annie Forsberg; [2020]
  Nyckelord :musik; svenska som andraspråk; pedagogik; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Det förekommer studier som pekar på att det finns fördelar i att använda musik i språkutvecklande syfte. Frågan är hur vanligt det är att musikmetoder används i språkutvecklande ändamål av lärare ute i skolorna, och vilken syn elever har på musik som metod? Syftet med denna undersökning var därför att ta reda på hur elever i ämnet svenska som andraspråk ser på musik som medel i språkundervisningen, samt hur de anser att musik kan påverka på andra sätt. LÄS MER

 2. 2. ”Ett sätt att komma framåt” - En studie av SFI-lärares syn på verbtempus, grammatikundervisning och metaspråkliga termer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anders Olsson; [2020]
  Nyckelord :sfi; andraspråk; grammatik; grammatikundervisning; tempus; metaspråk;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på grammatikundervisning rörande verb och tempus hos lärare inom utbildningsformen Svenska för invandrare. I styrdokumenten för utbildningsformen finns krav på att eleven ska lära sig ett funktionellt andraspråk. LÄS MER

 3. 3. Språket, jobbet och introduktionen En etnografisk undersökning om språklig kravställning samt integrering och mottagande av första- och andraspråkstalare av svenska på en kommunikationsavdelning vid ett svenskt lärosäte

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mats Lustig; [2019-09-26]
  Nyckelord :introduktion; andraspråk; integrering; språkkrav; arbete;

  Sammanfattning : Det här är en etnografisk och kvalitativ undersökning om språklig kravställning, mottagande och integrering av första- och andraspråkstalare och hur detta fungerar och hanteras av nykomlingar, rekryterare, chefer och medarbetare på en kommunikationsavdelning vid Göteborgs universitet.Materialet består av insamlade texter, observationer och kvalitativa intervjuer av 6 personer som arbetar på avdelningen. LÄS MER

 4. 4. ”Vi lever ju i en globaliserad värld” En undersökning om flerspråkiga elevers syn på identitet och livsmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Max Wallbom; [2019-06-13]
  Nyckelord :flerspråkighet; identitet; livsmål; tillhörighet; investering; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fem flerspråkiga gymnasieelevers syn på relationen mellan sin flerspråkighet, identitet och livsmål samt hur de beskriver skolans roll i uppfattningen om deras flerspråkighet, identitet och livsmål. Studien syftar även till att bringa kunskap om identitetsbegreppet då Skolverket (2011a, 2011b) tillskriver skolan och lärare ansvar att stärka elevers identiteter utan att bistå med någon definition av begreppet. LÄS MER

 5. 5. Läsbarhet i partipolitiska valmanifest ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Oscar Tingberg; [2019-04-10]
  Nyckelord :valmanifest; svenska som andraspråk; ordförråd; läsbarhet; ordvariation; lexikal profil;

  Sammanfattning : Sverige är ett demokratiskt samhälle, vilket styrs av politiker och politiska partier som vart fjärde år röstas fram av landets medborgare. Detta val är av stor vikt för såväl enskilda innevånare som landet och det demokratiska systemet i stort. LÄS MER