Sökning: "svenska som färdighetsämne"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden svenska som färdighetsämne.

 1. 1. Skönlitteratur i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Emma Nensén; [2020]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; skönlitteratur; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker innehållet i ämnet svenska som andraspråk med fokus på vilken skönlitteratur som används i undervisningen och hur lärare motiverar sina val. Studien tar avstamp i Hellbergs (2012) ämneskonceptioner om svenska; svenska som färdighetsämne, svenska som personlig utveckling, svenska som kritisk litteracitet och svenska som litteraturtradition. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhet, Färdighet eller Bildning? : En komparativ pedagogisk textanalys av hur två läromedel i svenska behandlar undervisningen av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Sjödin; [2020]
  Nyckelord :erfarenhetspedagogik; färdighetsämne; gymnasieskolan; litteraturundervisning; litterär bildning; läromedel; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att med utgångspunkt i relevant forskning och de tre ämneskonceptionerna för svenskämnet analysera hur två läromedel, som används i svenskundervisningen i årskurs 2 på gymnasiet legitimerar och organiserar litteraturundervisningen i svenskämnet. Metoden som har använts i studien var en kvalitativ, komparativ pedagogisk textanalys av två läromedels innehåll. LÄS MER

 3. 3. Svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner : En didaktisk analys av högskoleförberedande och yrkesförberedande läroböcker i svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Erika Andersson; [2020]
  Nyckelord :läromedelsanalys; svenskämnesperspektiv; undervisningstraditioner; svenska 1; läroplansteori; innehållsanalys; observationsschema;

  Sammanfattning : Historiskt sett har olika undervisningsformer använts parallellt för olika samhällsgrupper i ämnet svenska. Syftet med denna uppsats är att analysera yrkesförberedande och högskoleförberedande läroböcker i svenska 1 på gymnasiet för att se hur ämnet svenska framställs i dessa utifrån olika svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar läromedel undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Zeqa; [2020]
  Nyckelord :färdigheter; färdighetsträning; läromedel; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Det är lärarens ansvar att välja olika metoder för att nå uppsatta mål i läroplanen. Målen är desamma men hur lärare arbetar mot dessa mål ser olika ut. Läromedel är ett vanligt förekommande verktyg i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringen och det tredelade svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Lars-Erik Jansheden; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; elevdator; en-till-en; lärande; multimodalitet; skola; svenska; undervisning; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör svenskämnet och dess relation till den pågående digitaliseringsprocessen i skolan. Syftet är att undersöka hur ämnet svenska kan förhålla sig till denna process ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Multimodal teoribildning kopplas till svenskämnet. LÄS MER