Sökning: "svenska språk inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden svenska språk inlärning.

 1. 1. NYANLÄNDA ELEVER OCH ARABISKAUNDERVISNINGEN Hur nyanlända elever i åk 6 upplever modersmålsundervisningen i arabiska och hur den påverkar deras inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rasha Ajjanelhadid; [2023-06-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; modersmålsundervisning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Forskningen fokuserar på elevens åsikter och erfarenheter för att utveckla effektivare undervisningsmetoder som tar hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund. Två frågeställningar som ska besvaras är om eleverna tycker att arabiskaundervisningen är viktig och varför samt hur det påverkar deras inlärning av svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Lärarens förhållningsätt till digitala verktyg i matematikundervisningen för flerspråkiga elever i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nouralzahra Dhiaa Hussein; Sabina Grabus; [2023]
  Nyckelord :Matematikinlärning; digitala verktyg; sociokulturella perspektivet; strategier; språkkunskaper; svenska som andra språk; matematikundervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till digitala verktyg i interaktion med flerspråkiga elever. Genomförandet av studien har skett med hjälp av kvalitativa metoder, där data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med elever och lärare i årskurs 4-6. LÄS MER

 3. 3. Comment traduire « förvirrad » en français ? : Une étude des traductions du mot suédois « förvirring » et ses dérivés

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :William Hellis; [2023]
  Nyckelord :Relativité linguistique; La théorie interprétative; Asymétrie; L hypothèse de Sapir-Whorf; Faux amis; Lingvistisk relativitet; Tolkningsteori; Asymmetri; Sapir-Whorf-hypotesen; Falska vänner;

  Sammanfattning : Inom översättning och vid inlärning av ett nytt språk kan man stöta på ord som är svåra att uttrycka påmålspråket. Ett sådant ord är ”förvirring” i förhållande till franskan. LÄS MER

 4. 4. ATT VÅGA DISKUTERA PÅ ETT ANNAT SPRÅK : SPRÅKLIGA STRATEGIER I ELEVLEDD ARGUMENTERANDE DISKUSSION UR ETT FLERSPRÅKIGT PERSPEKTIV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Coldwell; [2023]
  Nyckelord :Interaktionell grammatik; andraspråk; sociolingvistik; turhållande yttrandemarkörer; elevrankning;

  Sammanfattning : I inlärning av ett andraspråk är fokus vanligtvis riktat på uttal, grammatik, hör- och läsförståelse samt skrift utifrån givna mål och betygskriterier i Läroplan för grundskolan, (Lgr22)(Skolverket, 2022) med relativt lite fokus på muntlig förmåga. Området kring vilka språkliga strategier som kan hjälpa andraspråkselever att våga diskutera och föra fram sina åsikter har dock fått begränsad uppmärksamhet i svensk kontext. LÄS MER

 5. 5. Grammatik – ett ointressant ämne? : En studie om elevers inställning till grammatik och deras upplevda undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Javier Antonio Guerra Lapanje; [2023]
  Nyckelord :Fyrfältsmodell; grammatik; inställning; Cummins; envägs-ANOVA; grundskola;

  Sammanfattning : Språk är ett viktigt verktyg för kommunikation som används dagligen i samspelet individer emellan. Grammatik som är språkets regler för uppbyggnad däremot används inte lika ofta på ett medvetet sätt. LÄS MER