Sökning: "svenska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 2959 uppsatser innehållade orden svenska språket.

 1. 1. ”Tillsammans blir vi smartare än en”. : En kvalitativ studie om lågstadielärares syn på litteratursamtal i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Gyllensvan Hjalmarsson; [2023]
  Nyckelord :Litteratursamtal; intervju; systematisk observation; kollaborativt lärande; proximala utvecklingszonen; kommunikativa stöttor; lågstadielärare; Tengbergs läsarter; Chambers samtalsmodell;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie ska undersöka hur tre lärares arbetssätt och inställning till litteratursamtal i undervisningen ser ut. Tidigare forskning visar på många fördelar för elevers språk- och begreppsutveckling samt ett flertal andra positiva effekter på elevernas lärande genom litteratursamtal. LÄS MER

 2. 2. Blott en dag ett ögonblick i sänder : En komparativ analys av det kristna eskatologiska hoppets bildspråk i sex begravningspsalmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi

  Författare :Lisa Nyman; [2023]
  Nyckelord :Psalm; psalmbok; hopp; bildspråk; Jürgen Moltmann; Antje Jackelén; Den svenska psalmboken; Psalmer i 2000-talet;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats gör jag en närläsning av några utvalda psalmer ur Den svenskapsalmboken och Psalmer i 2000-talet. I min närläsning vill jag se hur bildspråket i psalmernaförmedlar det kristna eskatologiska hoppet om bildspråket och symbolerna har förändrats ochi så fall på vilket sätt? Textanalysen utgår från forskningsfrågorna: Vilka bilder och symbolermålar upp det kristna eskatologiska hoppet i psalmerna 190, 249, 297, 904, 905 och 906?Har beskrivningarna av det kristna eskatologiska hoppet förändrats och i så fall på vilketsätt? Tolkningsramar till min närläsning och till analysen kommer från Jürgen Moltmann, entysk teolog som skrivit den omtalade teorin om hoppet. LÄS MER

 3. 3. Lånord är cringe : – en kvalitativ undersökning om attityder gentemot engelska i svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :My Fröberg; [2023]
  Nyckelord :Språkattityder; engelska i svenska; lånord; panelundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka de attityder som finns till engelskans närvaro i svenska språket, det vill säga hur människor upplever engelska språket samt hur dessa attityder skiljer sig mellan åldersgrupper. De frågor som ställs är: hur upplevs konkreta exempel på engelskans närvaro i svenskan? Vilka attityder kan identifieras gentemot engelskans närvaro i svenskan? Upplevs engelskans närvaro i Sverige som ett hot mot svenskan? Samt går det att identifiera några skillnader mellan olika åldersgrupper för fråga 1–3? Om så är fallet, vilka är dessa skillnader? Den metod som används är panelsamtal med tre grupper à tre personer som diskuterar ämnet i relation till en uppsättning stimuli. LÄS MER

 4. 4. Modersmålets betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ghassan Al Hamlawi; [2023]
  Nyckelord :elev; identitet; lärare; modersmål; SVA;

  Sammanfattning : De senaste sju åren har vi haft extra stor invandring av människor från andra länder. Det har satt mer press på skolor och lärare för att hantera undervisning för flerspråkiga elever, både vuxna, ungdomar och barn. LÄS MER

 5. 5. Teater för barn - spelar det någon roll? : En kvalitativ studie av två yrkesverksammas syn på att spela professionell teater för skolbarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Brolin; Ellinor Hammar; [2023]
  Nyckelord :children s theatre; school children; theatre; theatre for school children; barnteater; skolbarn; teater; teater för skolbarn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur två yrkesverksamma personer inom regionteater upplever hur det är att arbeta med teater för skolbarn. Den teoretiska utgångspunkten för studien är fenomenologisk då det är två personers erfarenheter och upplevelser som lyfts fram. LÄS MER