Sökning: "svenska staten"

Visar resultat 1 - 5 av 700 uppsatser innehållade orden svenska staten.

 1. 1. PÅ SPANING EFTER STATEN: Mot en demystifiering av staten i förståelsen av samhället

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Olle Lindahl; [2023-06-14]
  Nyckelord :Statsteori; Strategisk-relationell ansats; Marxism; Socialdemokrati; Kapitalism; Arbetsmarknad; Kritisk teori;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syfte är att besvara hur det marxistiska statsteoretiska forskningsfältet kan generera perspektiv som berikar vår samtida förståelse av samhället. Teori: Studiens teoretiska ambition och gärning är situerad i den marxistiskt sprungna tanketradition som befattar sig med staten och i synnerhet statsmakt. LÄS MER

 2. 2. Ökad kolsänka i den svenska skogen : ett intressentperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Adam Hurtig; Emma Häggberg; [2023]
  Nyckelord :Fallstudie; legitimitet; LULUCF; styrmedel; teorin om planerat beteende;

  Sammanfattning : Dagens klimatpolitik står inför stora förändringar då den går mot att breddas. Åtgärder för att öka upptag av koldioxid från atmosfären blir alltmer väsentligt för att nå 1,5 graders-målet och klimatneutralitet till 2050. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanalys i samhällskunskap åk 4-6 : En innehållsanalys av de nationella minoriteternas framställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Ahlgren Peters; Anton Andersson; [2023]
  Nyckelord :Aktörskap; läromedel; läroplan; nationella minoriteter; samhällskunskapsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studies problem är tudelat. Tillgången på läromedel varierar runt om i landet samtidigt som läroboken har en stark ställning bland lärare. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs ett riskfyllt arbete under osäkra tider? : En kvalitativ studie om hur militäryrket framställs i Försvarsmaktens externa kommunikation på Instagram för att rekrytera under osäkra tider

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Friberg; Frida Johansson; [2023]
  Nyckelord :Försvarsmakten; militäryrket; marknadisering; kundorientering; företagsidentitet; biomakt; Instagram; rekryteringskommunikation; narrativ analys;

  Sammanfattning : Den 24 februari 2022 invaderade Ukraina Ryssland och den 18 maj 2022 ansökte Sverige om medlemskap i NATO. Detta är två faktorer med stor påverkan på det svenska försvaret och något som skulle kunna påverka deras rekrytering. LÄS MER

 5. 5. ”Inget ljus men snäll” : Finska krigsbarn på barnhemmet i Stråtenbo 1942 - 1943

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Malin Lööf; [2023]
  Nyckelord :Finska krigsbarn; Rotaryklubb Falun; Finska krigsbarn; Stråtenbo barnhem;

  Sammanfattning : När Finland dras in i Andra världskrigen ställs svensk neutralitetspolitik på prov. Då staten inte släpper på neutraliteten organiserar sig omgående frivilligorganisationer och privatperso-ner på både svensk och finsk mark för att kunna hjälpa det krigshärjade Finland. LÄS MER