Sökning: "svenska utbildningssystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden svenska utbildningssystemet.

 1. 1. Problemskapande situationer i skolan - problem för vem?   : En studie av pedagogers tolkningar av begreppet inkludering samt problemskapande beteende.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sara Ljung; Jenny Odar; [2018]
  Nyckelord :inkludering; problemskapande beteende; problemskapande situationer; relationell pedagogik; riskfaktorer; skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om skolors förutsättningar att inkludera alla elever i skolan. Inkludering är ett ämne som för närvarande är mycket relevant i det svenska utbildningssystemet. Skolan är ansvarig för att ge alla elever rätt till en likvärdig utbildning. LÄS MER

 2. 2. Ut och Lek! : ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Viksten; [2018]
  Nyckelord :förskolegård; förskola; lek; barns utomhusmiljö; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att skapa ett idéförslag som visar hur en förskolegård längs Norrlandskusten kan gestaltas för att stimulera barns allsidiga utveckling och välbefinnande. Gestaltningen utgår från Brännans förskolegård i Skellefteå och ska vara ett inspirerande exempel på hur utomhusverksamheten kan förhålla sig till de klimatförutsättningar som råder i kommunen. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för ett proaktivt arbete i skolan : en systematisk litteraturöversikt av den proaktiva modellen Response to Intervention

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Katarina Anjert; [2018]
  Nyckelord :Proactive; school; education system; Response to Intervention; RTI-model; structural quality dimension; quality development; customer; Proaktiv; skola; utbildningssystem; Response to Intervention; RTI-modellen; strukturkvalitet; offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; kund;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med ytterligare kunskap om hur vi kan driva kvalitetsförbättringar och därmed öka kundvärdet inom det svenska utbildningssystemet. Studien genomförs med en systematisk litteraturöversikt av artiklar om RTI-modellen. LÄS MER

 4. 4. ”Jag kunde svaret men vågade inte”

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Melinda Malmström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt på svenska Avhandlingen handlar om att identifiera framgångsfaktorer som rör unga nyanlända studenter från olika länder i världen. Studien är baserad på en grupp elever från en form av mottagningsskola som startade 2012 för nyanlända i en svensk kommun. LÄS MER

 5. 5. Lika barn leka bäst? : en kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas skildring av nyanlända elever inom den svenska skolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Lagerfelt; [2017]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; invandringspolitik; nyanlända elever; Sverigedemokraterna; språkets makt; etnisk maktordning; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska huruvida Sverigedemokraterna redogör för invandringens påverkan i skolan. För att nå målet med studien undersöks skildringen av nyanlända elever utifrån utvalda artiklar från partiets tidskrift SD-Kuriren. LÄS MER