Sökning: "svenska utbildningssystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden svenska utbildningssystemet.

 1. 1. Språkutveckling och didaktik i modersmålsundervisningen : En undersökning av modersmålslärares syn på sin undervisning och sitt ämne

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Saad Salih Hamad; [2023]
  Nyckelord :teachers; mother tongue instruction; didactics; school subject; lärare; modersmålsundervisning; didaktik; skolämne;

  Sammanfattning : All multilingual primary and secondary school pupils have the right to mother tongue instruction as language is essential in developing our identity, expressing our thoughts and emotions, and showcasing our knowledge and skills. The purpose of this qualitative study is to investigate the methods employed by mother tongue teachers to enhance the language development among their pupils and how they perceive mother tongue instruction as a school subject in relation to other subjects. LÄS MER

 2. 2. Matematik, ett huvudämne, viljan och oviljan till det : Vilka faktorer påverkar grundskoleelevers motivation att lära sig matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Alyeh Khazaiee; [2023]
  Nyckelord :Mathematics; encouragement; teaching method; education system; motivation; Matematik; uppmuntran; undervisningsmetod; utbildningssystem; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie är en litteraturstudie med syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar grundskoleelevers motivation att lära sig matematik för att nå målen enligt läroplanen. En positiv upplevelse av matematik kan höja elevens lust, vilja och motivation till matematik. LÄS MER

 3. 3. The Revision of the Grading Criteria for English in Swedish Upper Secondary School in 2021 : A qualitative document study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Mathilda Asker Kling; [2023]
  Nyckelord :grading criteria; assessment; English as a FL; curriculum for upper secondary school 2011 revised 2021 ; syllabus; betygskriterier; bedömning; engelska som främmande språk; gymnasieskolans läroplan Gy11 reviderad 2021 ; kursplan;

  Sammanfattning : This document study aims to facilitate an understanding of the differences between the grading criteria for English 5, 6, and 7 (in Swedish upper secondary school) before 2021 and after. It also aims to facilitate an awareness of reactions to the changes among actors within the educational system. LÄS MER

 4. 4. Det förändrade fritidshemmet : Ramfaktorers påverkan på gruppdynamik ochvärdegrundsarbete i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Forsell; Lovisa Lindqvist; [2023]
  Nyckelord :fritidslärare; förutsättningar; samhället; uppdraget; yrkesrollen;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om hur utvecklingen i fritidshemmet över tid har påverkat fritidslärarnas yrkesroll samt arbetet med värdegrund och grupp dynamik. Sedan fritidshemmet integrerades i skolan och officiellt blev en del av det svenska utbildningssystemet har stora förändringar skett inom yrket. LÄS MER

 5. 5. ”Jag ser digitaliseringen som något väldigt positivt för både mig som lärare och mina elever” : En kvalitativ intervjustudie om lärares uppfattningar om och erfarenheter av digitaliseringens inverkan på skrivundervisningen samt lärares uppfattningar om elevers textskapande med digitala skrivverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Berg; [2023]
  Nyckelord :Digitaliseringen i skolan; digitala skrivverktyg; textskapande; grundskolan;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i samhället påverkar det svenska utbildningssystemet. Syftet med studien är att bidra med kunskap om digitaliseringen och digitala skrivverktyg vid textskapande i skrivundervisningen. LÄS MER