Sökning: "svenskhet"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet svenskhet.

 1. 1. "Inte landet lagom". En kvalitativ studie om svenskhet och svensk nationell gemenskap i samhällskunskapsböcker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Danared Kerstin; [2021-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maha Haidar; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. En delad bild - svensk kulturhistoria på display : en diskursanalys av Nordiska museet på instagram

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Elsa Hernbrandt; [2021]
  Nyckelord :diskursanalys; kulturhistoria; svenskt kulturarv; instagram; representation; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vad det är för historieskrivning som reproduceras genom Nordiska museets instagramprofil. Syftet är att studera hur nationell kulturhistoria presenteras och konstrueras genom representation i sociala medier och hur detta förhåller sig till uppfattningar om historieskrivning och nationell identitet. LÄS MER

 4. 4. FÖRSKOLANS LÄROPLAN, PEDAGOGEN OCH SVENSKHETENS NORM : En diskursanalys om utpekandet av ”den Andre” i förskolans läroplan, Lpfö 98:18

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alaa Mustafa; [2021]
  Nyckelord :förskolans läroplan; förskola; Lpfö 98:18; pedagogik; ”vi och dom”; ”de andra”; norm; språk; makt; identitet; Vithet; svenskhet;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva en diskursanalys om, och i så fall hur, representativa begrepp i förskolans läroplan Lpfö 98:18 speglar maktförhållandet i majoritetssamhällets normer. Jag har genom att anta ett poststrukturalistiskt perspektiv belyst och analyserat konstruktionen av begreppen demokrati, norm, språk och identitet i förskolans läroplan Lpfö 98:18. LÄS MER

 5. 5. Hur beskrivs svenskhet och andra kulturer i samhällskunskapsböcker?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Pontus Åkesson; Alexander Mukka Nordlund; [2021]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; läroböcker; samhällskunskap; skola; svenskhet;

  Sammanfattning : Sweden is a country which has a diverse and multicultural population, stemming from a high immigration to the country. This diverse population is reflected in the student bodies of classrooms around the country and provide an arena for different cultures to interact. LÄS MER