Sökning: "svensklärare"

Visar resultat 1 - 5 av 653 uppsatser innehållade ordet svensklärare.

 1. 1. Då väcks läslusten : En studie om svensklärares arbete med att främja läslust i årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Esther Svensson Ghorbani; [2024]
  Nyckelord :läslust; läsmotivation; läsning; lärare; svenska; grundskolan;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av svenska ungdomars sjunkande intresse för att läsa och försämrade läsförmågor som mätningar under det senaste decenniet visar, har grundskolan en stor utmaning i att främja elevers läsning. För att elever ska vilja läsa mer är den lustfyllda upplevelsen av läsning av stor betydelse och något som svensklärare enligt styrdokumenten ska arbeta med att främja. LÄS MER

 2. 2. Grammatikundervisningen : Grammatikundervisningens påverkan på skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Ilaf Sala; Maria Jawdut Wadiea; [2024]
  Nyckelord :autentiska texter; förstaspråksundervisning; grammatikundervisning; gymnasie-och högstadieelever; kontextualiserad grammatikundervisning; kreativt skrivande; samtal; skrivutveckling.;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenteras internationell och nationell forskning från tio studier som på olika sätt berör utformningen av grammatik som en del av svenskundervisningen och utvecklingen av elevers skrivförmåga. Syftet med översikten är att undersöka och sammanställa forskning om hur blivande och verksamma svensklärare kan undervisa i grammatik på ett sätt som gynnar elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla läsmotivation i undervisningen : En empirisk studie som undersöker hur en grupp svensklärare arbetar med läsmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Elin Amilon Rogerstam; Clara Kårelind; [2024]
  Nyckelord :läsning; läsmotivation; läsförmåga; skönlitteratur; högstadiet; svenskämnesdidaktik; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Den senaste PISA-mätningen uppvisade de lägsta siffrorna sedan mätningens start år 2000 när det kommer till läsförståelse. Läsmotivation är en viktig del i att få barn och ungdomar att läsa litteratur och således utveckla läsförmågan, läsförståelse innefattat, och är därmed relevant inom svenskdidaktik. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på kreativt skrivande : Synsätt, bedömningar, utmaningar och fördelar av kreativt skrivande på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ronja Bergsjö; [2024]
  Nyckelord :Skrivundervisning; kreativitet; bedömning; textriangeln;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares syn på kreativt skrivande i skolan och vilka aspekter de tar fasta på vid en bedömning av en kreativt skriven berättande text. Det empiriska materialet som samlats in i studien består av elevtexter skrivna av elever i årskurs 9 och lärarenkäter som besvarats av 7 svensklärare som undervisar på högstadiet. LÄS MER

 5. 5. Svensklärarens och skolbibliotekariens möjligheter till samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Malin Holgersson; Johan Karlsson-Törndahl; [2024]
  Nyckelord :Skolbibliotek; Skolbibliotekarie; Svensklärare; Samarbete; Läsfrämjande insatser; Grundskolans 7–9;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att med hjälp av tidigare forskning synliggöra det samarbete som förekommit historiskt mellan svensklärare och skolbibliotekarie. I syftet ingick också att undersöka hur svenskläraren använder skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs i områden som rör medie- och informationskunnighet, läsförståelse och vid läsfrämjande insatser. LÄS MER