Sökning: "svensklärare"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade ordet svensklärare.

 1. 1. Litteratursamtalets möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Elin Ahlström; Sahar Sultani; [2022]
  Nyckelord :Elevstyrda samtal; Gymnasiet; Högstadiet; Litteratursamtal; Lärarstyrda samtal; Svenskundervisning.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig mot bakgrunden att svenska elevers läsförståelse behöver utvecklas då den kan ses som viktig för alla skolämnen, och att litteratursamtal kan ses som ett medel för att utveckla läsförståelsen. Den syftar till att presentera forskningsrön om litteratursamtalets möjligheter och utmaningar i undervisning i det svenska språket samt motsvarande forskning i en internationell kontext. LÄS MER

 2. 2. Lärares attityder till grannspråksundervisning : en kvantitativ studie bland svensklärare i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Forsberg; [2022]
  Nyckelord :grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; semikommunikation; nordisk identitet; nordisk språkgemenskap; Nordiska rådet; attityder;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt mellanstadielärares attityder till grannspråksundervisning med ett syfte att belysa den roll som skolan har för att bevara det nordiska språkutrymmet. Genom inspiration från Nordiska rådets strävan om att bevara en nordisk språktradition gjordes en kvantitativ undersökning där 37 lärare sa sitt om grannspråk i svenskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Boksamtal i undervisningen : En empirisk studie om hur boksamtal används i svenskundervisningen för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elina Svensson; Moa Lönn; [2022]
  Nyckelord :Book talk; talk about literature; Langer’s envisioning literature; Chamber’s conversation model; Swedish teacher; grade 4–6; Boksamtal; litteratursamtal; Langers föreställningsvärldar; Chambers samtalsmodell; svensklärare; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4–6 arbetar med boksamtal i sin undervisning. Kvalitativa data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma svensklärare för årskurs 4–6. LÄS MER

 4. 4. Boksamtal i klassrummet : En studie av hur undervisande svensklärare använder boksamtal som ett verktyg för att uppmuntra elevers läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Hamrin; [2022]
  Nyckelord :boksamtal; litteratursamtal; läsförståelse; läslust;

  Sammanfattning : Idag råder stor oro i skolans värld, då många elever inte har ett intresse för böcker. Denna brist på intresse resulterar i minskad kunskap kring läsförståelse samt bristfällig fantasi hos eleverna. Många lärare upplever att boksamtal inte bara ökar elevernas läslust, utan även utvecklar deras läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Den goda grammatiken : En intervjustudie om svensklärares ämnesdidaktiska val i gymnasieskolans grammatikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jonatan Hansson; [2022]
  Nyckelord :grammatikundervisning; grammatikdidaktik; läroplansanalys; undervisningstraditioner; gymnasieskolans svenskämne.;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningen har enligt de flesta en given plats inom svenskundervisningen. Dess exakta roll inom ämnet i sig och som komplement till ämnets övriga delar råder det dock inte samma konsensus kring. Syftet med denna uppsats är att vidga förståelsen för hur svensklärare resonerar kring sin egen grammatikundervisning. LÄS MER