Sökning: "svensklärare"

Visar resultat 1 - 5 av 480 uppsatser innehållade ordet svensklärare.

  1. 1. Högstadieelevers och svensklärares syn på kamratbedömning : En kvalitativ studie om formativ bedömning i svenskundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Amina Dedovic; [2021]
    Nyckelord :Kamratbedömning; kamratrespons; återkoppling; formativ bedömning; kunskapsutveckling; högstadielever; svensklärare; svenskundervisning;

    Sammanfattning : Eleverna brukar i undervisningssammanhang utföra en formativ kamratbedömning av varandras skolarbeten och stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter från Skolverket (s. 9) påvisar att formativ bedömning är bra för lärande. LÄS MER

  2. 2. Tystnaden säger mer än tusen ord : En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av att undervisa och stötta elever med talängslan samt talängsliga elevers upplevelser av stöd vid muntlig framställning i kursen Svenska 1

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Therese Wanche; [2021]
    Nyckelord :Talängslan; muntlig framställning; kommunikativa förmågor; sociokulturell teori; den proximala utvecklingszonen; stöttning; extra anpassningar; gymnasieskolan;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att ge en fördjupad uppfattning om hur lärare organiserarar muntlig framställning i kursen Svenska 1 för att stötta elever med talängslan. Studien avser även att belysa vilka pedagogiska anpassningar som lärare använder i undervisning för att förebygga och minska talängslan hos elever. LÄS MER

  3. 3. Identitet, sexualitet och skönlitteratur : En studie av svenskämnets litteraturundervisning som didaktisk potential för gymnasieelevers identitetsskapande.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University

    Författare :Moa Öberg; [2021]
    Nyckelord :sexualitet; litteraturundervisning; didaktisk potential; critical literacy;

    Sammanfattning : Det framgår i Svenskämnets syfte för gymnasieskolan att svenskämnet kärna ska vara språk och litteratur. Vidare framskrivs det Svenskämnets centrala innehåll för gymnasieskolan att elever ska utveckla förmågan att använda skönlitteratur som en källa till självinsikt och förståelse för andra människor. LÄS MER

  4. 4. ”Allt du gör med fler av dina sinnen gör ju att dukommer ihåg bättre” : En kvalitativ intervjustudie gällande svensklärareserfarenheter av skrivutvecklande arbete gällande digitalaverktyg i kombination med estetiska lärprocesser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

    Författare :Kim Eriksson Skovby; [2021]
    Nyckelord :Estetiska lärprocesser; digitala verktyg; skrivutveckling; grundskola; årskurs 1–3; pragmatism;

    Sammanfattning : Hösten 2017 fastslog regeringen att svenskt skolväsende skulle bli ledande i att använda sig avdigitaliseringens möjligheter. Strategin kom att kallas den nationella digitaliseringsstrategin.Till grund för detta reviderades styrdokumentet Lgr 11 rörande digitala verktyg. LÄS MER

  5. 5. Att läsa eller hur läsa, det är frågan : en studie kring lässtrategier och deras betydelse för läsförståelse

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Frida Risberg; Johanna Martinsson; [2021]
    Nyckelord :Lässtrategier; läsförståelse; literacy; undervisning; mellanstadiet; läsning;

    Sammanfattning : I detta examensarbete har vi undersökt vad behöriga svensklärare har för uppfattning om begreppet lässtrategi samt hur de undervisar om och använder sig av de olika strategierna i klassrummet. Vår studie utgår ifrån en kvalitativ metod där vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer har samlat in fem verksamma lärares uppfattningar om lässtrategiers betydelse för läsförståelse. LÄS MER