Sökning: "svenskundervisning observation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden svenskundervisning observation.

 1. 1. Följer skolan med i digitaliseringen? : En didaktisk undersökning om lärares kunskap och medvetenhet i ledarskapet och deras förmåga att anpassa svenskundervisningen med digitala verktyg i årskurs F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna-Eli Paske; Mia Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Digitalizing; digital tools; equivalent education; digital competence; leadership; didactic ques-tions; aesthetic forms of expressions; multimodality; traditional school; Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; likvärdig utbildning; ledarskap; didaktiska frågor; estetiska uttrycksformer; multimodalitet; traditionell skola;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om lärare skapar en likvärdig svenskundervisning med digitala verktyg. Frågeställningarna utgår från läroplanen som reviderades 2018 för att inkludera digitala verktyg i läroplanen. LÄS MER

 2. 2. Läsningens gestalt: Ett utvecklingsarbete om att främja estetisk läsning i litteraturundervisning genom drama och gruppsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Linnerborg; Freja Brons; [2018]
  Nyckelord :Estetisk läsning; Läsarter; Litteraturundervisning; Litteraturreception; Litteratursamtal; Kunskap i handling; Responstexter; Svenskundervisning; Drama; Gestaltning;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete tog avstamp i diskussionen om hur litteraturundervisning i svensk skola bör utformas mot bakgrund av samtidens forskningsrön och diskussioner om elevers sjunkande läsförmåga och läsintresse. Vi identifierade den estetiska läsarten som en potentiellt fundamental faktor för att göra litteraturundervisning meningsfull. LÄS MER

 3. 3. Lärobokens funktioner - exempel från lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karoline Ivan; Melissa Mora; [2016]
  Nyckelord :Legitimering; legitimerande funktion; läroböcker; pedagogisk text; praktisk funktion; styrning; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att visa en aktuell bild av läroböckernas roll och funktion i grundskolan för årskurs 4-6 i det nuvarande decentraliserade styrsystemet. Synliggöra faktorer som ligger till grund för en lärares val av läroböcker samt hur dessa kommer till användning i svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Hur fyra lärare arbetar med textsamtal i årskurs 4-6 : En studie om hur fyra lärare arbetar med textsamtal i syfte att bearbeta en text, samt vilka förmågor som kan utvecklas hos eleverna.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Carina Askemur; [2015]
  Nyckelord :Svenskundervisning; högläsning; läsförståelse; strukturerat textsamtal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra lärare i grundskolan årskurs 4-6 arbetar med textsamtal i svenskundervisningen. Syftet var också att lyfta fram de förmågor som elever kan utveckla vid textsamtal samt pedagogens betydelse för textsamtalets genomförande. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats. LÄS MER

 5. 5. Läsning i särskolan - ur ett elevperspektiv

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nina Andersson; [2014]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Läsning; Stimulated recall; Svenskundervisning; Särskola; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Nina Andersson (2014) Läsning i särskolan – ur ett elevperspektiv.Speciallärarprogrammet 90hp, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola Problemområde: Undervisningen i särskolan har fått kritik för att det är för mycket fokus på omsorg istället för kunskap. LÄS MER