Sökning: "sverige kristendom"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden sverige kristendom.

 1. 1. Swedish Belief and Swedish Tradition : The Role of Religion in Sweden Democrat Nationalism

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tomas Stenbäck; [2020]
  Nyckelord :Nation; Nationalism; Radical nationalism; Populism; Populist radical right; PRR; Right-wing populism; Politics; Legitimization; Legitimation; Belief; Tradition; Culture; Religion; Christianity; Church; Evangelical-Lutheranism; Lutheranism; Lutheran; The Church of Sweden; People; The people; Peoples; Folk; The folk; Swedes; Swedish; Swedishness; Sweden; Identity; Identification; Purity; Cultural purity; Neo-racism; New racism; Culture racism; Cultural racism; Political strategy; The Sweden Democrats; Nation; Nationalism; Radikalnationalism; Radikal nationalism; Populism; Högerpopulism; Politik; Legitimering; Tro; Tradition; Kultur; Religion; Kristendom; Kyrkan; Evangelisk- Luthersk; Luthersk; Lutherdom; Svenska kyrkan; Folk; Folket; Svenskar; Svensk; Svenskhet; Sverige; Identitet; Identifikation; Renhet; Kulturell renhet; Nyrasism; Ny rasism; Kulturrasism; Kulturell rasism; Politisk strategi; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : In the context of Western, European, Nordic, and Swedish radical nationalism, this study is an analysis of the various ways the political party the Sweden Democrats talks about religion; primarily about Swedish Evangelical-Lutheran Christianity and the Church of Sweden.   The study investigates the party expressions on religion and nationalism, using theoretical models of interpretation, constructed for this specific purpose, out of hermeneutic methodology. LÄS MER

 2. 2. Elevers syn på utvalda kristna minoriteter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Pålbrink; [2020]
  Nyckelord :attityder; grundskolan; gymnasieelever; intergrupprelationer; kristendom; minoriteter; Sverige; ungdomar;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att försöka skapa insikt i hur det kan se ut i svenska skolor vad det gäller religiösa attityder avgränsat till utvalda kristna minoriteter i Sverige samt att bidra till en förståelse för hur olika grupper kan påverka varandra och hur fördomar fungerar. Detta görs genom en pilotstudie i form av en enkätundersökning bland förstaårselever på gymnasiet angående deras uppfattningar av utvalda svenska kristna minoriteter. LÄS MER

 3. 3. Lagar och riter eller flower power? : Om att vara ung kristen i Sverige 2020

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Charlotte Duwel; [2020]
  Nyckelord :Frikyrklig; pingst; kristendom; begreppsförskjutning; identitet; sekularisering.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har fem Pingstvänner i åldrarna 18–30 intervjuats med syftet att dokumentera deras upplevelser av hur det är att leva som ung kristen i en frikyrklig församling 2020. Detta har gjorts med utgångspunkt i David Thurfjells teori om betydelseförskjutningen av begreppet kristen. LÄS MER

 4. 4. Med religion som verktyg : En diskursanalys av religiösa referenser inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt under år 1900-1919 i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Strand; [2020]
  Nyckelord :Kristendom; LKPR; Frigörelse; Rösträtt;

  Sammanfattning : This essay studies how religiosity is formulated and discussed within the women´s suffrage movement, LKPR, in Sweden during the early 1900s. I have studied articles in journals written by central actors in the organization and applied a discourse analysis. LÄS MER

 5. 5. Det heliga ansiktet mot församlingen : En studie om värdet av ikoner för ortodox-kristna utövare i Småland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Selemawit Tecle; [2019]
  Nyckelord :Ikon; Ortodox kristendom; helgon; liturgi; religiositet;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras begreppet ortodoxa ikoner och hur dessa används i ortodoxa församlingar i södra Sverige. Syftet med denna uppsats är att få större kännedom om ikoner som fenomen och hur dessa används i ortodoxa gudstjänster, samt vilken syn ortodoxa församlingsmedlemmar har på ikoner. LÄS MER