Sökning: "sveriges industrier"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden sveriges industrier.

 1. 1. Kan processer som inte går att prissätta styras? : En kvalitativ studie om säkerhetsarbete på industrier i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Björck; Lisa Boudin; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainability performance; occupational accident; work safety; goal-setting; control; price-setting.; Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsprestation; arbetsplatsolyckor; säkerhet; mål; målöverensstämmelse; styrning; prissättning.;

  Sammanfattning : Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat och sociala hållbarhetsaspekter får allt större betydelse. Organisationer redovisar en nollvision avseende arbetsplatsolyckor och Sveriges arbetsmarknadsminister uppger att detta är prioriterat hos regeringen. LÄS MER

 2. 2. Stadens mikroklimat : Hur värmeöeffekten och värmeböljor påverkar det urbana livet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Cornelia Aav; [2019]
  Nyckelord :mikroklimat; värmebölja; urbana värmeöeffekten; förtätning;

  Sammanfattning : Det finns en mängd miljöproblem på global, regional och lokal nivå, kunskap om de lokala miljöproblemen kan bli avgörande för förståelsen av vilka åtgärder som är lämpliga i vilka miljöer. Lokala miljöproblem är också mindre komplicerade och lättare att åtgärda relaterat till de regionala och globala problemen. LÄS MER

 3. 3. Can We Teach Old Dogs New Tricks? : A Case Study on Organizational Learning for Corporate Sustainability within the Swedish Property Sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Felicia Stéen; Amanda Hansson; [2019]
  Nyckelord :corporate sustainability; organizational learning; management; property sector;

  Sammanfattning : Background: Today’s global social and environmental issues are impacting the way of doing business around the world with an increased pressure on organizations to implement sustainability practices in a more strategic manner. Many organizations lack the practical knowledge to integrate sustainability efficiently. LÄS MER

 4. 4. Ökad riskmedvetenhet hos allmänheten genom riktade kommunikationsinsatser med fokus på hembesök : -En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fjaestad Sebastian; [2019]
  Nyckelord :Home visit; dwelling fires; fire prevention; risk awareness; smoke alarm; fire department; Hembesök; bostadsbränder; brandförebyggande; riskmedvetenhet; brandvarnare; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Varje år åker Sveriges räddningstjänster på cirka 6000 larm om brand eller brandtillbud i bostäder med följd att även cirka 100 personer omkommer årligen i sina hem. Att det är cirka 100 personer som omkommer varje år är något som ses som ett problem då det oftast är okunskap eller begränsande möjligheter att undsätta sig själv i säkerhet som ligger bakom bränderna och dödsfallen. LÄS MER

 5. 5. Metallhalter i fibersediment : Utvärdering av industriers utsläpp längs Norrlandskusten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lumsén; Elsa Malmer; Alice Ljungberg; Sara Rosendahl; Linnea Rosendal; Lisa Westander; [2018]
  Nyckelord :miljö; fibersediment; metaller; föroreningar; Norrland;

  Sammanfattning : I det här projektet har halten tungmetaller, miljöfarliga metaller och andra metallföroreningar undersökts i fiberhaltiga bottensediment längs Norrlandskusten i syfte att bredda förståelsen för saneringsbehovet. Industrier har använt olika processer i sin verksamhet som släppt ut fiberrikt avfall i vilka en mängd föroreningar och däribland miljöfarliga metaller har lagrats. LÄS MER