Sökning: "sveriges miljömål"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden sveriges miljömål.

 1. 1. Vattenkvaliteten i Uppsala kommun : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Virve Möllerström Aho; [2020]
  Nyckelord :Vattenkvalitet; föroreningar; miljömål; samarbete; risker;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vad som görs för att bevara en god vattenstatus i Uppsala kommun och om vattnet hanteras på ett hållbart sätt. Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer och intervjuer via mejl med tre aktörer; Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB och SLU och i bakgrunden finns information om miljömål, lagstiftning och hur vattensystemet fungerar. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Uppsala kommuns miljömål : En fallstudie rörande klimatpåverkan från byggandet i Rosendal etapp tre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sebastian Häger; [2020]
  Nyckelord :byggsektor; miljömål; klimatpåverkan; livscykelanalys; markanvisning; byggprocess;

  Sammanfattning : Världen hotas av ett förändrat klimat och det är av stor vikt att vi människor minskar vår klimatpåverkan. Ungefär tjugo procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från byggsektorn. Det gör det till ett område där en förändring måste ske. LÄS MER

 3. 3. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskador hos Svenska kyrkans skogscertifiering enligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation : En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Söderlind; Maria Bergdalen; Caroline Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate management; Environment; Sustainability reporting; implementing sustainability; sustainability performance; control tools; Hållbarhet; Styrning; Miljö; Greenwashing; VDT; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation - En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete  Bakgrund och problem: Oron angående världens miljöpåverkan har ökat på senare tid och ett område som fått mycket uppmärksamhet gällande hållbarhetsfrågor är konsumtion, där just livsmedelskonsumtion står för en stor del av världens miljöpåverkan. Då ICA är Sveriges ledande aktör inom dagligvaruhandeln har de stor möjlighet att bidra till arbetet för ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen för gröna tak i Stockholm stad

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jakob Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Stormwater management; Green area faktor; sustainable infrastructure; inventory; Dagvattenhantering; Grönytefaktor; hållbar infrastruktur; Inventering;

  Sammanfattning : Det råder idag en stor brist på information angående utvecklingen för gröna tak i Stockholms stad. Eftersom gröna tak har en stor potential att stödja stadens dagvattensystem, bidra till en ökad biologisk mångfald, minska buller samt förbättra luftkvalitet innebär att gröna tak stark kan kopplas till två av Sveriges miljömål nämligen god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. LÄS MER