Sökning: "sveriges miljömål"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden sveriges miljömål.

 1. 1. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningsförslag: Ett hamnkontor från 1900 får ny verksamhet : En studie ur ett hållbarhetsperspektiv om hur kulturhistoriska byggnader kan bidra till besöksnäring och ortsidentitet genom att få en ny verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Felicia Norberg; [2019]
  Nyckelord :Kulturhistorisk bebyggelse; kulturhistoriskt värde; hållbart byggande; arkitektur; besöksnäring;

  Sammanfattning : The process where people move from rural areas to cities is called urbanization. This has been ongoing in Sweden for a long time. About 200 years ago, 90% of the population lived in rural areas, today 85% live in cities (SCB, 2015). LÄS MER

 3. 3. RUTTOPTIMERING INOM HEMTJÄNSTEN - KAN ETT FÖRDELNINGSOPTIMERINGSSYSTEM FÖRBÄTTRA HEMTJÄNSTENS TRANSPORTER UR ETT MILJÖPERSPEKTIV?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Gabinus; Matilda Bergström; [2018-08-24]
  Nyckelord :Vehicle Routing Problem VRP ; VRP in home care services; Computer-based tools; VRSP-Software; Operational Research; Route Planning; Ruttplaneringsproblemet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur ett fördelningsoptimeringssystem kan appliceras i den kommunalahemtjänsten i syfte att vara ett steg för att nå Sveriges miljömål. Miljömålet innebär att Sverigeska nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. LÄS MER

 4. 4. Risk mapping of phosphorus leakage - improved method using a Digital Elevation Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Hanna Ekström; [2018]
  Nyckelord :surface runoff; erosion; phosphorus leakage; agriculture; sinks; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. LÄS MER

 5. 5. Energirenovering av befintliga bostadsbeståndet för att uppnå energi- och miljömål för 2020, 2030 och 2050

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Sebastian Sundholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur Sveriges befintliga bostadsbestånd måste anpassa sig för att uppnå de mål och avtal som signerats för att motverka klimatförändringar samt vilka specifika åtgärder som borde prioriteras för att uppnå delmålen inom satt tidsram. För att svara på syftet har studien använt teoretiska och verkliga objekt där omfattande energibesparing utförts. LÄS MER