Sökning: "sveriges styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden sveriges styrning.

 1. 1. “ENS PRIMÄRA ANSVAR ÄR ATT HÅVA IN PENGAR, OCH ENS SEKUNDÄRA ANSVAR BLIR ATT BEDRIVA VÅRD”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sally Fransson; Ulrika Magnusson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; primärvård; ersättningssystem; organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund Primärvården är en stor del av den svenska sjukvården där arbetsterapeuter har en viktig roll. Det finns olika ersättningssystem som via vårdvalssystemet påverkar utformningen av arbetet inom de olika regionerna. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkan från allmän platsmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Alice Hallberg; [2023]
  Nyckelord :public space land; climate calculation; carbon dioxide equivalent; sustainable planning; allmän platsmark; klimatkalkyl; koldioxidekvivalenter; hållbar fysisk planering;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningssektorn utgör cirka en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och står därför för en betydande andel utav Sveriges bidrag till den globala uppvärmningen och klimatförändringar. För att nå de många miljömål som idag finns implementerade, bland annat att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 ska ha reducerats till noll, krävs omfattande och bestående åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter eller motstånd : Politikers och tjänstemäns arbete i medelstora kommuner för att öka hållbar mobilitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Linnea Germsjö; Iyara Kanhaleela; [2023]
  Nyckelord :Sustainable mobility; ecological modernisation; nudging theory; weak sustainability; strong sustainability; Sweden s environmental goals; Hållbar mobilitet; ekologisk modernisering; Nudging theory; svag hållbarhet; stark hållbarhet; Sveriges miljömål;

  Sammanfattning : Vägtrafik skapar flera negativa konsekvenser för miljön men även för människors hälsa. Kommuner ansvarar för lokal infrastruktur och är därför en betydande del i arbetet med hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Frihet genom styrning... : En komparativ studie av Sveriges och Sloveniens kursplaner i bild och konst.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Elisabeth Smith; Hedvig af Ekenstam; [2023]
  Nyckelord :Syllabus; image; art; visual art; education; freedom; governance; Sweden; Slovenia; Kursplan; bild; konst; utbildning; frihet; styrning; Sverige; Slovenien;

  Sammanfattning : The purpose of this Bachelor thesis is to make a comparative analysis between the content of the syllabi for the Swedish school subject bild and the Slovenian school subject art, as well as to investigate how the importance and legitimacy of the subjects are expressed in the syllabi. The thesis is using the case study as research strategy, and it is carried out with a qualitative method based on documents and content analysis. LÄS MER

 5. 5. Enade mot katastrofer, eller? En kvalitativ studie om styrning av katastrofriskreducering i Sveriges kommuner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Rongione; [2023]
  Nyckelord :Disaster Risk Governance | Disaster Risk Reduction | Polycentric Governance | Sweden | The Sendai Framework | Welfare state;

  Sammanfattning : Disaster risk reduction (DRR) is an important strategy for preventing the consequences of climate change. The Sendai Framework states that all countries need to implement national strategies for DRR, which Sweden has not yet done. LÄS MER