Sökning: "swidden cultivation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden swidden cultivation.

  1. 1. Svedjebruksmetoden Huuhta - skogsfinnarnas försvinnande hantverkstradition

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Anna Haggärde; [2019-05-22]
    Nyckelord :Huuhta; swidden cultivation; craft process; intangible cultural heritage; svedjebruk;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvårdens hantverk, 2019.... LÄS MER