Sökning: "switchport"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet switchport.

  1. 1. Automatisk kontroll av status för switch-portar

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Östergren Dan; [2020]
    Nyckelord :switch; switchport; activity; last; used; SNMP; SSH; MIB; switch; switchport; switch-port; senast; använd; aktivitet; SNMP; SSH; MIB;

    Sammanfattning : I stora nätverksmiljöer kan det idag vara svårt att få en komplett sammanställning av hur många switch-portar som är i bruk. Den lösning som vanligtvis används är manuell inloggning till aktuell switch för kontroll, ett moment med tidsåtgång och som ofta utförs vid enstaka tillfällen. LÄS MER