Sökning: "syfte intern kontroll personal"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden syfte intern kontroll personal.

 1. 1. Self-service technology i restaurangbranschen : Vilka faktorer påverkar attityder till, och tillfredsställelse med, self-service technology i casual dining-restauranger?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Grubbström Linn; Johannes Pers; [2018]
  Nyckelord :Self-service technology; SST; technology-based self-service; TBSS; self-service; restaurant; casual-dining;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framväxt har förändrat hur tjänster erbjuds på marknaden. Det blir allt vanligare att kunder interagerar med teknologi i servicemöten istället för med servicepersonal, en teknologi som benämns self-service technology (SST). LÄS MER

 2. 2. REVISORERS GRANSKNING AV GOODWILL

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefin Carlin; Sofia Andersson; [2015]
  Nyckelord :goodwill; IFRS; impairment; accounting; audit; auditor; theory of practice; goodwill; IFRS; nedskrivning; revision; revisor; granskning; theory of practice;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Efter införandet av IFRS standarder i Sverige har andelen redovisad goodwill ökat allt mer bland börsbolagen. Detta har resulterat i att allt fler investerare fäster större vikt vid goodwill och där en nedskrivning förmedlar väsentlig ny information till marknaden. LÄS MER

 3. 3. Koll på SOX : En fallstudie av implementeringen av SAP GRC Version 10  inom delar av ABB-koncernen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jacob Öberg; Lars Björmsjö; [2012]
  Nyckelord :Interna kontroller; internkontroll; SAP; GRC; SOX; Sarbanes-oxley act;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i företagsekonomi inom ramen för Civilekonomprogrammet med företagsekonomisk inriktning vid Internationella Handelshögskolan i JönköpingTitel                                   Koll på SOX – En fallstudie av implementeringen av SAP GRC Version 10 inom delar av ABB-koncernen.Författare                           Lars Björmsjö, Jacob ÖbergHandledare                      Gunnar RimmelÄmnesord                         GRC, intern kontroll, SAP, Sarbanes-Oxley ActSammanfattningBakgrund (och problem): Med de redovisningsskandalerna som skakat den finansiella världen i början av 2000-talet, har lagstiftningen stramats åt för företag för att förhindra att detta inträffar igen. LÄS MER

 4. 4. InternkontrollochCOSO-­‐modellen : De fem komponenternas integrering och användning inom SEB

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Isaksson Fagerudd; Karin Magnusson; Magdalena Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Intern kontroll; COSO; SEB;

  Sammanfattning : Inledning och problemdiskussion: Det ställs allt större krav på intern kontroll idag till följd av flertalet företagsskandaler, däribland Enron som har uppmärksammats världen över. I Sverige var den senaste i raden HQ-bank, detta trots att tydligare regler för bolagsstyrning införts både internationellt och nationellt de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Bedrägerier och förväntningar : En studie av små företags åtgärder mot interna bedrägerier och deras förväntningar på revisorn gällande upptäckten av interna bedrägerier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Christian Dahlström; Emelie Strandh; Katrin Wilhelmsson; [2009]
  Nyckelord :Fraud; economic crimes; expectation gap; internal control; irregularity; auditing.; Bedrägeri; ekonomisk brottslighet; fraud; förväntningsgap; intern kontroll; oegentligheter; revision.;

  Sammanfattning : Problem: Vilka åtgärder använder sig små företag inom kontantbranschen av för att förhindra och upptäcka bedrägerier? Hur ser företagen och revisorerna på ansvaret för att upptäcka bedrägerier utförda av anställda och skiljer sig företagens förväntningar från revisorns skyldigheter?Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små företag arbetar för att förhindra och upptäcka bedrägerier. Syftet är även att studera om det finns ett förväntningsgap mellan företagsledningen och revisorerna gällande ansvaret att upptäcka interna bedrägerier utförda av personal. LÄS MER