Sökning: "syfte mcdonalds"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden syfte mcdonalds.

 1. 1. Gröna burgare – gröna företag? : En multimodal kritisk diskursanalys av Max, McDonald's och Burger Kings hållbarhetskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludwig Ernstsson; Hannes Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; corporate social responsibility; McDonald s; Max; Burger King; greenwashing; sustainability; communication; multimodal kritisk diskursanalys; corporate social responsibility; McDonald s; Burger King; Max; grönmålning; hållbarhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien analyserar Max Burgers, McDonald’s Sverige och Burger King Sveriges reklamkampanjer för de ekologiskt hållbara produkter som återfinns i företagens produktutbud. Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, dessa snabbmatskedjor grönmålar sitt varumärke i hållbarhetskommunikationen för att öka försäljningen. LÄS MER

 2. 2. Jag äter väl hamburgare så länge jag tycker det är gott : En kvalitativ studie om hur publiken tar emot och tolkar miljömässigt hållbara budskap från snabbmatsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Persson; Anton Salinas; [2020]
  Nyckelord :encoding decoding; konsumtionsteori; miljömässig hållbarhet; publikforskning; snabbmatbranschen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att studera hur publiken tolkar budskap och förhåller sig till information från företagen McDonalds och Max hamburgare när de kommunicerar miljömässig hållbarhet. Studiens frågeställningar är följande: • Hur ser publikens attityder gentemot snabbmatskedjorna ut? • Hur värderar publiken informationen från Max hamburgare och McDonalds? • Hur påverkar företagens marknadsföring konsumenters köpvanor och val för att stödja miljön? Metod och material: De metoder som använts i studien är fokusgruppsintervjuer och innehållsanalyser. LÄS MER

 3. 3. En Big Mac och Co med samhällsansvar, tack! : En kritisk visuell retorikanalys av två av McDonald’s Sveriges CSR-kampanjer med fokus på företagetshållbarhets- och samhällsansvarstagande.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Lagergren; Amanda Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Critical visual rhetoric analysis; CSR; McDonald s; rhetoric; visual rhetoric; visual influences; sustainability.; Kritisk visuell retorikanalys; CSR; McDonald’s; retorik; visuell retorik; visuella påverkansmedel; hållbarhet.;

  Sammanfattning : Följande studie fokuserar på konstruktionen av två reklamfilmer från McDonald’s Sverige med tema hållbarhet och samhällsansvar (CSR). Specifikt studeras visuella påverkansmedel, visuella och språkliga element samt pistis. Reklamfilmerna studeras utifrån det teoretiska ramverket retorik samt CSR som perspektiv. LÄS MER

 4. 4. “[...] när du tänker på skidor så tänker du på McDonald's.” : En receptionsanalys om idrottsintresserade ungdomars uppfattning om McDonald's CSRarbete mot idrott och hälsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jakob Johansson; Moa Andrén; [2018]
  Nyckelord :McDonald s; CSR; Hälsa; Skidlyftet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa i två utvalda reklamfilmer. Studiens vetenskapliga problem är att undersöka hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar att McDonald's som Sveriges största snabbmatskedja samtidigt arbetar med hälsofrämjande CSR-arbeten. LÄS MER

 5. 5. Grön marknadsföringsstrategi: påverkar den konsumenters miljöattityd gentemot fötetag? : En jämförande studie av företag med olika grad av grön marknadsföringsstrategi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malin Englund; Jacob Söderhielm; [2016]
  Nyckelord :green marketing strategy; attitude; image; multi attribute; environment; consumer; grön marknadsföringsstrategi; attityd; image; multiattribut; miljö; konsument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att konsumenter i allmänhet har blivit mer medvetna om de miljöproblem som kan uppstå, i och med en ökad konsumtion. Allt fler företag har börjat ändra inriktning på sina marknadsföringstrategier för att skapa en grönare identitet. LÄS MER