Sökning: "symbolisk interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktion.

 1. 1. Det sociala samspelet – ur ett tillgänglighetsperspektiv : En kvantitativ studie om studenters mobilanvändning kopplat till det sociala rummet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Modin; Joel Åström; Adam Drynjeff; [2021]
  Nyckelord :tillgänglighet; mobiltelefon; uses and gratification; symbolisk interaktionism; fear of missing out; FoMO;

  Sammanfattning : I dag kan man konstatera att mobiltelefonen är en given ägodel för nästa alla människor. I denna studie har vi undersökt hur mobiltelefonen har blivit en del av det sociala spelet och förväntningarna på att alltid vara tillgänglig. LÄS MER

 2. 2. ”NEJ, DU FÅR INTE KOMMA UPP! Aldrig i livet!” : En kvalitativ studie om barns lekstrategier och relationella möten inom den fria leken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Monica Edström; Isabelle Olsson Kaufeldt; [2020]
  Nyckelord :Förskola; lek; interaktion; kamratkultur; välbefinnande; Corsaro; tillträdesstrategier; uteslutningsstrategier; maktstrukturer;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie har varit att få en förståelse om barns interaktioner, i den fria leken, för att utveckla kompetensen kring kamratkulturer och därigenom kunna stötta barnens samspel. Därtill vill vi belysa hur barn använder makt, inom den existerande kamratkulturen, samt hur inkludering och exkludering påverkar barns välmående. LÄS MER

 3. 3. En visuell analys av en klimatkampanj från Greenpeace

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lova Eriksson Edlund; [2020]
  Nyckelord :visuell kommunikation; visual communication; visual analysis; visuell analys; bildanalys; klimatkris; greenpeace; miljö; sociologi; symbolisk interaktion; bildspråk; tolkning;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en bildanalys av en visuell kampanj bestående av fem bild-par med två bilder var, eller diptyker, skapad av Greenpeace. Genom att granska faktorer som visuellt arbetsminne, symbolisk interaktion, socialisering, retoriska tilltal samt bildspråk och applicera dessa på en visuell kommunikation kan en med större enkelhet se hur dessa arbetar och interagerar. LÄS MER

 4. 4. Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Hovold; [2020]
  Nyckelord :Distansstudier; distansundervisning; relationer; roller; social interaktion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Maria Hovold Titel: Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp Internet Vårterminen 2020 Handledare: Margareta Nilsson-Lindström Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur den sociala interaktionen fungerar för personer som studerar eller undervisar i gymnasiekurser på distans. Uppsatsen behandlar lärare och elevers relationer och roller och hur dessa ser ut då all interaktion sker på distans. LÄS MER

 5. 5. Framgångar och hinder i gymnasieskolans arbete med elever som använder alkohol och narkotika : En interaktionistisk analys av verbala framställningar om skolans organisatoriska och praktiska arbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rikke Greve; Caroline Andersson; [2020]
  Nyckelord :Alkohol; Framgångar; Gymnasieskola; Hinder; Narkotika; Organisation; Samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera och analysera yrkesprofessionellas verbala framställningar om arbetsstrategier, möjligheter och hinder i gymnasieskolans organisatoriska och praktiska arbete med elever som använder alkohol och narkotika. Studien utgick från kvalitativa metoder där intervjumaterialet samlades in och analyserades med hjälp av tidigare forskning om kategorin av elever som använder alkohol och narkotika och analyserades utifrån symbolisk interaktionism som teoretisk utgångspunkt vilken kännetecknas av en individs agerande som skapas och återskapas genom social interaktion. LÄS MER