Sökning: "symbolisk interaktionism äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktionism äldre.

 1. 1. "Och gamla som lever som om vi vore unga" : En studie om äldre utlandsföddas upplevelse av ålderdomen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Ella Cerna Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :Elderly; born in other countries; gerontology; old age; aging; language; identity; Äldre; utlandsfödda; äldreforskning; ålderdom; åldrande; språk; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att på ett explorativt sätt undersöka hur äldre utlandsfödda upplever sitt åldrande i Sverige, samt att med hjälp av intervjuer och tidigare forskning öka förståelsen för de specifika villkoren som åldrandet i Sverige innebär för denna grupp. Studiens empiriska material bestod av kvalitativa intervjuer i form av en fokusgrupp med sex respondenter mellan 60 till 84 år och en individuell intervju med en respondent som var 89 år. LÄS MER

 2. 2. Fram med mera ska och bort med alla bör : LSS-medarbetares upplevelser av att arbeta med äldre intellektuellt funktionsnedsatta personer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Mugisha Trygghede; [2019]
  Nyckelord :LSS; intellektuell funktionsnedsättning; åldrande; medarbetare; bemötande; empati; social interaktion; symbolisk interaktionism; social handling; självbestämmande och arbetsgivares riktlinjer.;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser hur medarbetare på ett gruppboende inom LSS upplever hur det är att arbeta med äldre intellektuellt funktionsnedsatta personer. Syftet med undersökningen är att beskriva medarbetarnas subjektiva upplevelser av att bemöta åldrande brukare och samtidigt förhålla sig till lagstiftningen samt arbetsgivarens riktlinjer. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är lite färdig med att skämmas för att jag är bög” En studie om att åldras och vårdas som hbtq-person i ett heteronormativt samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erik Ikatti; Jasmine Linde; [2018-05-02]
  Nyckelord :Hbtq; äldre; queerteori; symbolisk interaktionism; heteronorm; äldreomsorg; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka olika parters erfarenheter av och förväntningar på vård, omvårdnad och bemötande av äldre hbtq-personer. Studien ska bidra till att skapa en djupare förståelse för hur äldre hbtq-personer behandlas och bemöts inom vård och omsorg i ett heteronormativt samhälle men även vilka förväntningar som de själva har på vården. LÄS MER

 4. 4. Att vara anställningsbar genom arbetslivet : En kvalitativ intervjustudie om ålder och kompetens

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Rebecka Roth; [2017]
  Nyckelord :Anställningsbar; kompetens; egenskaper; yngre; äldre; generationer;

  Sammanfattning : Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka vilka kompetenser som efterfrågas på dagens arbetsmarknad och i vilken utsträckning de kan kopplas samman med föreställningar om ålder. Studiens intervjupersoner anses i sitt yrke kunna bidra med information kring yngre och äldre arbetssökandes kompetens och vad som anses vara attraktiva kompetenser på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. De bortglömda syskonen En studie om biologiska syskon till familjehemsplacerade barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dana Fouladi; [2015-05-27]
  Nyckelord :biologiska syskon; familjehemsplacering; separation; bearbetning;

  Sammanfattning : Den här studien avser att undersöka hur syskon upplever att skiljas från sina biologiskasyskon som placerats i familjehem. Informanterna har förblivit i ursprungsfamiljen och delarinte upplevelsen av att ha blivit placerade. LÄS MER