Sökning: "symbolisk interaktionism språket"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktionism språket.

 1. 1. ”Jag kan inte uttrycka mig som jag vill” : En studie om unga kvinnliga immigranters upplevelser av tillhörighet/utanförskap i relation till språkanvändning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gisele Ngabo; Martha Tzegai; [2021]
  Nyckelord :Acculturation; female immigrants; language; belonging and exclusion; Ackulturation; kvinnliga immigranter; språk; tillhörighet och utanförskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur unga kvinnliga immigranter i Sverige upplever tillhörighet och/eller utanförskap vid användning av olika språk inom familj, bland vänner på arbetsplatsen och/eller i skolan. Studien bygger även på huruvida unga kvinnliga immigranters sätt att använda svenska språket, sitt modersmål samt andra språk kan kopplas till olika typer av ackulturationsstrategier. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning med nyanlända : Framgångar och hinder i undervisningen på gymnasiet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Marianne Bodhamre; Jessica Ström; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända; framgångar; hinder; symbolisk interaktionism; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera lärarnas beskrivningar av sitt arbete med nyanlända elever i matematik på gymnasiet för att identifiera möjligheter och hinder för lärande i matematik. Oftast är det ämnet matematik som gör att eleverna inte får en behörighet till att kunna fullfölja sin utbildning och uppnå gymnasieexamen. LÄS MER

 3. 3. Matematikundervisning med nyanlända : Framgångar och hinder i undervisningen på gymnasiet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marianne Bodhamre; Jessica Ström; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända; framgångar; hinder; symbolisk interaktionism; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera lärarnas beskrivningar av sitt arbete med nyanlända elever i matematik på gymnasiet för att identifiera möjligheter och hinder för lärande i matematik. Oftast är det ämnet matematik som gör att eleverna inte får en behörighet till att kunna fullfölja sin utbildning och uppnå gymnasieexamen. LÄS MER

 4. 4. "Och gamla som lever som om vi vore unga" : En studie om äldre utlandsföddas upplevelse av ålderdomen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Ella Cerna Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :Elderly; born in other countries; gerontology; old age; aging; language; identity; Äldre; utlandsfödda; äldreforskning; ålderdom; åldrande; språk; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att på ett explorativt sätt undersöka hur äldre utlandsfödda upplever sitt åldrande i Sverige, samt att med hjälp av intervjuer och tidigare forskning öka förståelsen för de specifika villkoren som åldrandet i Sverige innebär för denna grupp. Studiens empiriska material bestod av kvalitativa intervjuer i form av en fokusgrupp med sex respondenter mellan 60 till 84 år och en individuell intervju med en respondent som var 89 år. LÄS MER

 5. 5. "Man göra som svenskar - men jag är inte svensk" : En kvalitativ intervjustudie om svenskhet och svensk identitet genomförd med lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linnea Wallin Hall; [2019]
  Nyckelord :svenskhet; SFI; föreställda gemenskaper; symbolisk interaktionism; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka och beskriva vilka föreställningar om svenskhet och svensk identitet som existerar hos lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utifrån ett kvalitativt angreppssätt så har fyra lärare och fyra deltagare kopplade till SFI intervjuats. LÄS MER