Sökning: "symbolisk interaktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 485 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktionism.

 1. 1. ”Ligger man på plussidan så klarar de av att bli tillsagda” : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med elever som uppvisar externaliserande och internaliserande beteendesvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Natalie Elofsson; Rebecca Ericsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract: Elofsson, Natalie och Ericsson, Rebecca (2023). ”Ligger man på plussidan så klarar de av att bli tillsagda”- En kvalitativ studie om pedagogers arbete med elever som uppvisar externaliserande och internaliserande beteendesvårigheter. LÄS MER

 2. 2. ”JAG HAR BLIVIT BESTULEN PÅ MINA BARN” : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av att få sitt/sina barn familjehemsplacerade enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Shanet Weldai; Rawan Alhilali; [2023]
  Nyckelord :Biological parents; “LVU”; support efforts; placed children; foster homes; the three-part parenthood.; Biologiska föräldrar; LVU; stödinsatser; placerade barn; familjehem; de tredelade föräldraskapet.;

  Sammanfattning : Denna studie avhandlar föräldrars upplevelser gällande sina barns placering i enlighet med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) 2§. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, där sju föräldrar intervjuats. LÄS MER

 3. 3. “Alla ser ut att må toppen men man vet att det finns en annan sida av det också” : Unga kvinnors berättelser om hur de framställer sig själva och sina liv på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sanna Andersson; Emma Wallin; [2023]
  Nyckelord :Unga kvinnor; självkänsla; Instagram; fokusgrupper; Gestaltningsteorin och Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : This study examines how young women portray themselves and their lives on Instagram. The platform is today a very popular social network with a lot of power and influence that is used on a daily basis by young women. LÄS MER

 4. 4. "Vi måste våga lyfta på locket" : Skolkuratorers arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Andréa Lagerborg; Jasmina Muslija; [2023]
  Nyckelord :Honor; honor-related violence and oppression; segregation; school counselor; school social work; children; youth; Heder; hedersrelaterat våld och förtryck; segregation; skolkurator; skolsocialt arbete; barn; unga;

  Sammanfattning : Honor-related violence and oppression is a societal problem that needs to be addressed. Previous research has primarily been focused on defining honor as a term, which has contributed to the schools’ important role in working with honor-related issues being neglected. LÄS MER

 5. 5. Kroppen, det gemensamma språket : En kvalitativ undersökning om SFI-lärares upplevelser kring de sociala interaktionerna med sina elever, och vilka eventuella svårigheter lärarna upplever i arbetet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Eriksson; Matilda Worrings; [2023]
  Nyckelord :Body language; communication; interaction order; SFI-teacher; social interaction; Interaktionsordning; kommunikation; kroppsspråk; SFI-lärare; social interaktion;

  Sammanfattning : The refugee crisis in 2015 resulted in larger classes, which in turn demanded increased resources in second language learning in Sweden. The purpose of the study is to investigate swedish for immigrants [SFI] teachers' experiences of the social interaction with their students, as well as potential difficulties that may arise at work. LÄS MER