Sökning: "symbolisk interaktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktionism.

 1. 1. De gör sitt bästa,men det räcker inte. : Personals och vårdnadshavares perspektiv på fritidshemmets inkluderande praktik.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshemmets inkluderande praktik; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism; det relationella perspektivet; personal; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få kunskap om personal och vårdnadshavares perspektiv på vilka möjligheter och utmaningar de ser i fritidshemmets inkluderande praktik för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Insamlingen av data har skett genom intervjuer med personal och vårdnadshavare. LÄS MER

 2. 2. Risk- och skyddsfaktorer i arbetet med individer som är beroende av datorspel. : En socialpedagogisk analys av professionellas berättelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :LaLuna Fager; Emelie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Problematiskt spelande; Datorspelsberoende; Behandling; Behandlingsmål;

  Sammanfattning : Introduktion: Behandlingen av datorspelsberoende är av svag evidensbaserad grund och diagnosen har ännu inte fått en svensk översättning. Syftet med föreliggande studie är att genom kvalitativa intervjuer med professionella undersöka berättelser om risk- och skyddsfaktorer i relation till behandlingsarbetet med individer som är beroende av datorspel. LÄS MER

 3. 3. Salsa i Malmö - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Lindblad Hartnor; [2021]
  Nyckelord :Salsa; etnografi; kultur; symbolisk interaktionism; latinness; Cultural Sciences; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna etnografi analyserar salsa i Malmö med hjälp av ett induktivt tillvägagångssätt som styrs av berättelserna av Malmöbaserade salsadansare och det empiriska material som samlats ihop från intervjuer och deltagande observationer. I denna studie diskuteras frågor om kultur, etnicitet, genus, frihet och tillhörande där intervjupersonernas berättelser jämförs med de teoretiska ramverk som tidigare gjorts av sociologiforskare. LÄS MER

 4. 4. Legitimationskrav i fritidshem : Fritidslärares beskrivningar av legitimationskravets roll - en kvalitativ intervjustuide kring fritidslärares yrkesidentitet, dess roll och status.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskapLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Mergim Krasniqi; [2021]
  Nyckelord :Roll; professionell hybrid; legitimationskrav;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur fritidslärare tolkar och beskriver legitimationskravets roll. Frågeställningarna har hjälpt studiens syfte i meningen att de har undersökt hur fritidslärare beskriver legitimationskravets roll för yrkesidentiteten, rollen legitimationskravet får i relation till andra yrkesgrupper på skolan och vad den får för roll i en fritidspedagogisk praktik. LÄS MER

 5. 5. Döva och arbetsliv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Veronica Edenfur; [2021]
  Nyckelord :Deaf; working life; work environment; symbolic interactionism; stigma; communication.; Döv; arbetsliv; arbetsmiljö; symbolisk interaktionism; stigma; kommunikation;

  Sammanfattning : English Abstract To have a job is important for many reasons. It enables the individual to be able to support themself and make a living, and it provides an important part of one’s identity and a sense of belonging to a community. LÄS MER