Sökning: "symbolisk interaktionism"

Visar resultat 11 - 15 av 431 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktionism.

 1. 11. Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Nina Löppönen; Rosita Våhlberg; [2020]
  Nyckelord :Child sexual abuse; daughter and father; social consequences; emotional consequences; shame; Sexuella övergrepp mot barn; dotter och pappa; sociala konsekvenser; känslomässiga konsekvenser; skam;

  Sammanfattning : Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. LÄS MER

 2. 12. En god föräldraförmåga - enligt vem? : En kvalitativ intervjustudie om kulturella skillnader

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Hanna Eriksson; Alina Forsell; [2020]
  Nyckelord :culture; social work; cultural meetings; parenthood; assessment; kultur; socialt arbete; kulturmöten; föräldraskap; bedömning;

  Sammanfattning : Begreppet kultur är komplext och innefattar många aspekter. Möten mellan kulturer sker inom många delar av samhället, däribland hos socialtjänsten, och påverkar relationer mellan människor. Socialtjänsten ska i sitt arbete verka för goda uppväxtvillkor för barn samt göra sina bedömningar på ett jämlikt sätt. LÄS MER

 3. 13. Matematikundervisning med nyanlända : Framgångar och hinder i undervisningen på gymnasiet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Marianne Bodhamre; Jessica Ström; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända; framgångar; hinder; symbolisk interaktionism; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera lärarnas beskrivningar av sitt arbete med nyanlända elever i matematik på gymnasiet för att identifiera möjligheter och hinder för lärande i matematik. Oftast är det ämnet matematik som gör att eleverna inte får en behörighet till att kunna fullfölja sin utbildning och uppnå gymnasieexamen. LÄS MER

 4. 14. ”Samverkan är A & O” : En intervjustudie om det förebyggande ANDT-arbetet riktat mot högstadieelever.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Disa Larsdottir; Adam Almgren; [2020]
  Nyckelord :ANDT; collaboration; young people; secondary school; prevention; trust; symbolic interactionism.; ANDT; samarbete; samverkan; ungdomar; högstadieelever; tillit; förebyggande; symbolisk interaktionism.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom de yrkesverksammas perspektiv undersöka de möjligheter och /eller hinder som finns i det förebyggande arbetet mot ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) användning bland högstadieelever (ålder 12 - 16). Den metod som används för datainsamlingen är semistrukturerade intervjuer med två yrkesgrupper som båda arbetar nära ungdomarna. LÄS MER

 5. 15. ”NEJ, DU FÅR INTE KOMMA UPP! Aldrig i livet!” : En kvalitativ studie om barns lekstrategier och relationella möten inom den fria leken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Monica Edström; Isabelle Olsson Kaufeldt; [2020]
  Nyckelord :Förskola; lek; interaktion; kamratkultur; välbefinnande; Corsaro; tillträdesstrategier; uteslutningsstrategier; maktstrukturer;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie har varit att få en förståelse om barns interaktioner, i den fria leken, för att utveckla kompetensen kring kamratkulturer och därigenom kunna stötta barnens samspel. Därtill vill vi belysa hur barn använder makt, inom den existerande kamratkulturen, samt hur inkludering och exkludering påverkar barns välmående. LÄS MER