Sökning: "symbolisk interaktionism"

Visar resultat 21 - 25 av 431 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktionism.

 1. 21. Hur bedömning påverkar upplevelser av skapande hos elever på gymnasieinriktiningen Singer/Songwriter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; betyg; kreativitet; motivation; låtskrivning; Singer Songwriter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att försöka förstå hur elever som studerar på Singer/Songwriterprogrammet upplever att bedömning påverkar deras musikskapande. Genom fyra kvalitativa intervjuer med elever som studerar på Singer/Songwriter har jag sökt efter elevernas egna beskrivningar av deras upplevelser av skapande kopplat till bedömning. LÄS MER

 2. 22. Spelar det någon roll? : Äventyrsrollspel som behandlingsmetod för personer med psykisk ohälsa och autismspektrumtillstånd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Henrik Jäderkvist; Johannes Byman Jonsson; [2020]
  Nyckelord :tabletop role-playing games; mental illness; autism spectrum disorder; intervention; äventyrsrollspel; psykisk ohälsa; autismspektrumtillstånd; behandling;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks användningen, användbarheten, samt för- och nackdelar medäventyrsrollspel som behandlingsform vid psykisk ohälsa och autismspektrumtillstånd.För att studera detta har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie med verksammapraktiker. LÄS MER

 3. 23. Mamma och missbrukare : En kvalitativ studie om moderskap och missbruk - Ur professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Hala Hanna Eichouh; Shilan Gulnezer; [2020]
  Nyckelord :Addiction; Motherhood; professionals; Missbruk; Moderskap; Professionella;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka professionellas perspektiv, föreställningar och upplevelser av att arbeta med missbrukande mödrar. Sex professionella intervjuades och det empiriska materialet analyserades utifrån teorierna symbolisk interaktionism, genus teori, skam och skuld samt stigma. LÄS MER

 4. 24. Den digitala feministiska rörelsen och dess påverkan på kvinnor : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser kring sexuellt ofredande efter #Metoo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Tholcke; [2020]
  Nyckelord :#Metoo; sexuellt ofredande; symbolisk interaktionism; digitalaktivism;

  Sammanfattning : Att kvinnorörelser runt om i världen under årtionden har kämpat för att lyfta fram frågor på ett politiskt plan kring ojämlikhet mellan könen, kvinnomisshandel och sexualiserat våld mot kvinnor är ingen nyhet. Det är tack vare feminister och kvinnorörelsen som kvinnor har fått större utrymme och rättigheter i samhället (Thomsson, 2000). LÄS MER

 5. 25. Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Hovold; [2020]
  Nyckelord :Distansstudier; distansundervisning; relationer; roller; social interaktion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Maria Hovold Titel: Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp Internet Vårterminen 2020 Handledare: Margareta Nilsson-Lindström Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur den sociala interaktionen fungerar för personer som studerar eller undervisar i gymnasiekurser på distans. Uppsatsen behandlar lärare och elevers relationer och roller och hur dessa ser ut då all interaktion sker på distans. LÄS MER