Sökning: "symbolisk interaktionism"

Visar resultat 6 - 10 av 431 uppsatser innehållade orden symbolisk interaktionism.

 1. 6. Kontoret bra, men hemma bäst? -En kvalitativ studie om distansarbetets inverkan på socialsekreterares arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Åsa Johansson; Ahmed Kheniab; [2020]
  Nyckelord :Teleworking; social worker; relationship; social service; digital communication; social support; demand-control-support; symbolic interactionism; communication theory; Distansarbete; socialarbetare; relationer; socialtjänst; digital kommunikation; socialt stöd; krav-kontroll-stöd; symbolisk interaktionism; kommunikationsteori.;

  Sammanfattning : As a consequence of the Covid-19 global pandemic, many occupational groups have been forced to readjust to teleworking. This has resulted in meetings held through different digital platforms, such as smartphones and video-meetings, instead of seeing each other physically face-to-face. LÄS MER

 2. 7. "Alla måste våga säga ifrån!" : Om kvinnors våldsutsatthet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emilia Stålbrand; Elin Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Våld; Kvinnor; Normalisering; Uppbrott; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att kartlägga betydelsefulla faktorer i arbetet med våldsutsatta kvinnor genom att betrakta förhållningssätt och tillvägagångssätt som kvinnojouren och socialtjänsten använder. De metodologiska utgångspunkterna är fenomenologiskt angreppsätt och kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 8. Körsångens sociala påverkan – en kvalitativ studie utifrån symbolisk interaktionism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Frida Alkestrand Christensen; [2020]
  Nyckelord :Körsång; symbolisk interaktionism; sociala institutioner; generaliserade andre; reflektion; I och Me; signifikanta symboler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nästan en halv miljon människor i Sverige sjunger i någon slags kör. Den här studien syftar till att med hjälp av George Herbert Meads teori om ​symbolisk interaktionism​ skapa förståelse för vilka sociala motiv och processer som leder fram till att man vill sjunga i kör och hur körmedlemmar påverkas och förändras av att ingå i ett körsammanhang, utifrån de förväntningar de har på sig själva och från andra. LÄS MER

 4. 9. Visuellt stöd i en fritidshemskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Persson; Andersson Julia; Julia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Visuellt stöd; Fritidshem; Barn; Upplevelser; Kvalitativ metod; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Utifrån våra egna arbetslivserfarenheter och praktik i fritidsverksamheten har vi båda lagt märke till en bristande användning av visuella stöd som ett komplement för att stödja elevers inlärning samt språk i fritidsverksamhetens miljö. Mot bakgrund av detta resonemang fann vi området intressant att undersöka vidare. LÄS MER

 5. 10. Ledarskap och sociala relationer mellan kvinnliga chefer och kvinnliga medarbetare inom HR : En grundad teori om tillgänglighet hos närvarande chefer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beatrice Larsson; Evelina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; sociala relationer; HR; tillgänglighet; grundad teori; social konstruktionism; symbolisk interaktionism; LMX;

  Sammanfattning : Ledarskap innebär enligt en av många definitioner en process som involverar avsiktlig påverkan över andra människor för att guida, strukturera och förenkla relationer såväl som aktiviteter inom organisationer. Med avstamp i denna definition har vi valt ett intresseområde att utforska som berör ledarskap och sociala relationer mellan kvinnliga chefer och kvinnliga medarbetare inom HR. LÄS MER