Sökning: "symbolisk konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden symbolisk konsumtion.

 1. 1. Kommodifierad feminism - "inte fördelaktigt, men inte uteslutande problematiskt" - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors meningsskapande av marknadsföring av feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Katarina Curran; Louise Sandqvist; Ingrid Wikehult; [2019-07-01]
  Nyckelord :Ambivalens; autenticitet; feminism; kommersialisering; kommodifierad feminism; marknadsföring; meningsskapande; postfeminism; symbolisk konsumtion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra till en djupare förståelse kring fenomenet kommodifierad feminism och unga kvinnliga feministers meningsskapande kring fenomenet.Teori: Meningsskapande, postfeminism, symbolisk konusmtion.Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. The Green Aisle - En kvalitativ studie om hur hållbarhet visualiseras på livsmedelsförpackningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cathrine Sandgren; Victor Witting; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; hållbarhetskommunikation; visuella hållbarhetsrepresentationer; produktförpackningar; semiotiska resurser; symbolisk konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbarhet har länge varit ett omtalat begrepp och fenomen som stått högt upp på många organisationers agenda, inte minst inom livsmedelsindustrin. Tidigare forskning inom hållbarhetskommunikation på livsmedelsförpackningar har tenderat att fokusera på andra aspekter än det visuella, och vidare har semiotisk forskning betraktats som något av en bristvara. LÄS MER

 3. 3. Ägandehyckleri och statushysteri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Didrik Wessel; Sofi Hagander; Johanna Allard; [2019]
  Nyckelord :Access-Based Consumption; Consumer Culture Theory; identitet; symboliskt värde; bildelning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien beskriver hur produkter med symboliskt värde fungerar inom access-based consumption (ABC), vilket uppnås genom att analysera hur bilen förknippas med identitet i denna kontext. Detta sker med utgångspunkt i individens motiv, tankar och drivkrafter. LÄS MER

 4. 4. Etisk grön marknadskommunikation - ett nutida företags väg till framgång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Louise Carlsson; Lisa Lindfors; [2019]
  Nyckelord :etisk grön marknadsföring; etisk grön marknadskommunikation; etisk grön konsumtion; symbolisk marknadskommunikation; identitetsskapande; retorik ethical green marketing; ethical green consumption; symbolic marketing communications; identity; rhetoric; Social Sciences;

  Sammanfattning : Etisk grön marknadsföring har blivit en allt viktigare kommunikationsstrategi för företag och varumärken att implementera efter att fler konsumenter har börjat bry sig om etiska och gröna frågor. Samtidigt är det av vikt för varumärken att få konsumenter att vilja bli förknippade med just det egna varumärket i den konkurrenskraftiga marknad som existerar i dag. LÄS MER

 5. 5. Är detta din genuina åsikt? : En kvalitativ studie om hur förtroende för influencers påverkas av betalda reklamsamarbeten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Eriksson; Emma Söderström; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; influencers; förtroende; youtube; Sverige;

  Sammanfattning : Influencers är ett relativt nytt begrepp och en yrkeskategori som har haft en stark framväxt under de senaste åren. Influencers anses av många vara en lösning för företag att hantera kommunikation via sociala medier då åsikten från en tredje part ofta betraktas som en viktig, pålitlig, autentisk och effektiv kanal där budskap kan kommuniceras ut till kunder genom bruset (Sandberg & Martínez 2017, s. LÄS MER