Sökning: "symbolisk makt"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden symbolisk makt.

 1. 1. Hjälp eller kontroll? En kvalitativ litteraturstudie om hur maktförhållanden kommer till uttryck i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julianna Westerberg; [2022-02-18]
  Nyckelord :förälder; omhändertagande; social barnavård; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka resultat som framkommer i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård samt genom begreppet makt söka förståelse för resultat som framkommer i de artiklar som särskilt berör föräldrars upplevelser av förhållandet till de socialarbetare de mött. Litteraturen som ligger till grund för studien består av nitton vetenskapliga artiklar och en rapport från sammanlagt åtta olika länder. LÄS MER

 2. 2. "Det handlar egentligen om att uppnå något genom att skrämma och skada" : En intervjustudie om mäns våld mot kvinnor ur ett behandlarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mira Modin; Jessica Mumm; [2022]
  Nyckelord :Våld; Våldsutövare; Behandling; Behandlare; Intervju; Tematisk analys; Symbolisk interaktionism; Skuld; Skam;

  Sammanfattning : Behandlare av våldsamma män besitter kunskap om mäns våld mot kvinnor. Syftet med denna studie är att undersöka behandlares uppfattningar om mäns våld mot kvinnor för att skapa en djupare förståelse kring hur de förklarar våld i nära relationer samt hur de bemöter mäns känslor om skuld och skam under behandling. LÄS MER

 3. 3. En riktig flykting? : en multimodal diskursanalys av nyhetsmediers visuella berättelse om kvinnliga flyktingar från Ukraina

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Emilia Sahlin; Johanna Wickberg; [2022]
  Nyckelord :Kvinnliga flyktingar; Ukraina; genus; makt; diskursanalys; feministisk medieforskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersöker representationen av kvinnliga flyktingar från Ukraina i nyhetsmediers fotografiska rapportering. Syftet är att undersöka vilken bild som ges av kvinnliga flyktingar från Ukraina i svenska nyhetsmedier. LÄS MER

 4. 4. Att vara vän och volontär. Frivilligorganisationens påverkan på relationen mellan volontärer och äldre personer utifrån ett volontärperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mikael Barkenbom; [2021-06-08]
  Nyckelord :volontär; äldre; frivilligorganisation; asymmetri; symbolisk makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att, inom projektet “Ringvän”, undersöka hur Räddningsmissionens styrning av uppdraget och stöd till volontärerna påverkar relationen mellan volontär och äldre utifrån ett volontärperspektiv. Det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med fyra stycken volontärer; en intervju med volontärsamordnaren för projektet; samt dokument från Räddningsmissionen som berör överenskommelsen med volontärerna, Räddningsmissionens värdegrund och en presentation av projektet “Ringvän”. LÄS MER

 5. 5. ”Det är dem som är för oss” : Stöd till föräldrar vid omhändertagande av barn, för barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Therese Syrén; Jennie Torstensson; [2021]
  Nyckelord :Förförståelse; Föräldrastöd; Kontext; Makt; Omhändertagande; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en större förståelse för hur socialsekreterare och fristående professionella i Sverige upplever sitt arbete med att stödja föräldrar vid omhändertagandet av dennes barn. Vi vill undersöka hur professionellas stöd till föräldrar skiljer sig åt beroende på hur stödet är organiserat och hur de professionellas förförståelse eller avsaknad av förförståelse kring föräldern påverkar det stödjande arbetet. LÄS MER