Sökning: "symboliska hot"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden symboliska hot.

 1. 1. Sankt Domnius katedralen i Split : En studie om katedralens utveckling från tidigmedeltid till högmedeltid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Ivan Santic; [2018]
  Nyckelord :Identity; Diocletian; symbolic; ancient; middle ages; Identitet; Diocletianus; symbolik; antikt; medeltiden;

  Sammanfattning : This essay, The Saint Domnius cathedral in Split, is written with the intention to examine the Sankt Domnius cathedral. By examining the cathedral and the contemporary historic contexts in the Croatian region of Dalmatia from the antique period up to the 13th century middle ages, the study shows how the process of change due to the historic contexts is visible on the cathedral building itself. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga journalister som får ta emot hat och hot på nätet : en kvalitativ intervjustudie med fokus på strategier och genus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Filippa Petersson; [2017]
  Nyckelord :journalistik; kvinnor; genus; fenomenologi; strategier; emotioner; internet; kvalitativ intervju; näthat; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har emotioner använts som ingång till en narrativ och tematiserande intervjuanalys med genusteoretisk utgångspunkt. Fyra kvinnliga yrkesverksamma journalister har medverkat i kvalitativa intervjuer med fokus på strategier kring nätmedierat hat. LÄS MER

 3. 3. "Jag känner ingen journalist som inte har drabbats" : En kvalitativ studie om journalisters upplevelse av näthat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Moa Lewin; Maria Strand; [2016]
  Nyckelord :Journalister; näthat; intervjustudie;

  Sammanfattning : Näthat tycks vara ett växande problem. Forskning visar att internetanvändare i stort, men även mer specifikt journalister, drabbas av det. Att få hot, hat och kränkande kommentarer framställs, enligt studier, som allvarligt och som en del av journalisters vardag. LÄS MER

 4. 4. "Det finns ju ett bidragssystem att suga guld ur" : En kvantitativ sociologisk studie om symboliska och realistiska hots betydelser för Avpixlat-besökares attityder till personer som invandrat

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Elofson; [2016]
  Nyckelord :Attityder; personer som invandrat; Avpixlat; symboliska hot; realistiska hot;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats har symboliska och realistiska hots betydelser för Avpixlat-besökares attityder till personer som invandrat undersökts. Detta har gjorts med hjälp av frågeställningarna: Hur relaterar besökarnas upplevelser av invandrare i frågor om de symboliska hoten kultur och religion till deras attityder till personer som invandrat? Hur relaterar besökarnas upplevelser av invandrare i frågor om de realistiska hoten bostad, arbete och välfärd till deras attityder till personer som invandrat? Samt vilka symboliska eller realistiska hot kan främst förklara besökarnas attityder till personer som invandrat? Metoden bygger på en attitydundersökning som skickats ut via enkät till besökarna i Avpixlats kommentarsfält. LÄS MER

 5. 5. HOTETS MAKT : -En kritisk diskursanalys av medierapportering om svenska insatser i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tove Heder; Shahira Megahid; [2010]
  Nyckelord :Afghanistan; militära insatser; mediemakt; kritisk diskursanalys; postkolonialt perspektiv; 11 september 2001.;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt var den makt som medier besitter i framställningen av nyheter, det vill säga den symboliska makt som förmedlas genom språket, bildar opinion, samt påverkar hur dess läsare uppfattar och formar sina bilder av verkligheten samt attityder gentemot den. Det övergripande syftet var att kritiskt granska medierapporteringen av svenska insatser i Afghanistan genom att söka svara på följande frågor; Hur behovet av svenska insatser i Afghanistan framställdes?, vilka diskurser som dominerade framställningarna, definitionerna och beskrivningarna av Sverige/Svenskar och Afghanistan/Afghaner, samt vilka konsekvenser definitionerna får för människors attityder, förhållningssätt och sociala relationer. LÄS MER