Sökning: "symboliskt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden symboliskt kapital.

 1. 1. Maktstrukturer och sociala fält i förhistorisk och tidighistorisk tid på Påskön : En studie av symboliskt kapital, fält och habitus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Dan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Easter Island; rulers; power; organizational forms; ceremonies; rituals; Påskön; härskare; makt organisationsformer; ceremonier; ritualer;

  Sammanfattning : The thesis illustrates the emergence and development of the types of symbolic capital, networks and fields used by the rulers of Easter Island in their exercise of power, and what possible consequences they may have for their habitus. There is no concrete conclusion, but it is possible to see reasonable course of events, where the archaeological finds form the milestones, and it is possible to trace the formation and expansion of a field, created from material assets, inventions, social thoughts and actions. LÄS MER

 2. 2. Bilder av drömhem - Om bildanalys som metod för att studera arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anna Jonsson; [2020]
  Nyckelord :arkitektur; hem; drömhem; bildanalys; heminteriör; Roland Barthes; Pierre Bourdieu; symboliskt kapital; kulturellt kapital; smak; god smak; smak och konsumtion; konsumtion och värderingar; föreställningar om drömhem; visuella representationer av arkitektur; Beatriz Colomina; studium; punctum; visuell kultur; representationer av arkitektur; visualisering; visualiseringar av arkitektur; architecture; home; dream home; image analysis; home interiors; taste; good taste; visual representations of architecture; visual culture; representations of architecture; visualizations; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag hur begrepp och teori från visuell kultur kan användas för att analysera arkitektur och i synnerhet hem genom att utforma ett analysverktyg för bilder. Syftet är att undersöka hur föreställningar, värderingar och idéer hos betraktare kan påverkas av det som bilderna förmedlar, och vilken makt bildproducenter av bilder på arkitektur har som individer och grupper. LÄS MER

 3. 3. "Det är svårt att sälja in sig på en marknad med den billigaste varan." : En fallstudie av Ross Tensta gymansium och strukturernas påverkan på en skolas förutsättnignar.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tilde Jansson; [2020]
  Nyckelord :Skolsystem; struktur; aktör; Bourdieu; symboliskt kapital; skolmarknad;

  Sammanfattning : Min uppsats är en fallstudie av den före detta gymnasieskolan Ross Tensta gymnasium där jag med hjälp av insamlad empiri som omfattar såväl intervjuer, policydokument och mediematerial analyserat vilka strukturella faktorer som var med och påverkade skolans villkor. Syftet med uppsatsen har varit att analysera och diskutera vilka eventuella konsekvenser det marknadsstyrda skolsystemet tar sig uttryck i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Färdigintegrerad på arbetsmarknaden? - En skildring av krav och förutsättningar för att kliva in och stanna kvar på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linus Adolfsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :arbete; arbetsmarknad; egenmakt; integration; nyanlända; social kompetens;

  Sammanfattning : Syfte ochfrågeställningar:Syftet med denna uppsats är explorativt och avser att undersöka närtjänstemän vid en kommunal förvaltning anser att nyanlända är färdigintegrerade. Studien ställer följande frågeställningar:- Vilken är den etablerade förståelsen av integration blandtjänstemän vid en kommunal arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsförvaltning?- Vilka krav framträder för nyanlända vad gäller att bliintegrerade på den svenska arbetsmarknaden?Teori: Pierre Bourdieus teorier om symboliskt kapital, habitus och fält. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmets digitala ansikte : En studie om hur fritidshemmet positioneras på kommunala skolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Rohdin; Ida Segersten; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; skola; narrativ; positionering; konstruktion; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur fritidshemmet positioneras i kommunala skolors hemsidors narrativ, samt söka se om narrativen har variationer som beror på demografiska och geografiska faktorer. Hemsidorna har analyserats genom narrativ analysmetod, med tillämpad positioneringsteori samt semiotisk bildanalys. LÄS MER