Sökning: "symboltolkning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet symboltolkning.

  1. 1. Vad döljer sig bakom orden? : Strategi och variation vid utläsning av matematiska symboluttryck

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Ulrika Wikström Hultdin; [2013]
    Nyckelord :kommunikationsstrategier L2-kommunikation; språkproblem; symboltolkning; integraluttryck;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka variationen i utläsningen av matematiska symboluttryck och vilka strategier, liknande dem som identifierats vid andraspråks-kommunikation, som används för att överkomma problem vid muntlig kommunikation av uttrycken. Genom att studenter fick läsa utvalda symboluttryck högt innantill, men också med ord skriva hur de skulle läsa olika integraluttryck, identifierades en rad olika strategier för utläsning och många variationer noterades. LÄS MER