Sökning: "symtombedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet symtombedömning.

 1. 1. Vilka faktorer har betydelse för sjuksköterskans identifiering av sepsis hos patienter på sjukhus? - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Hult; Louise Sandberg; [2023-06-28]
  Nyckelord :kompetens; vårdorganisation; personcentrerad vård; sepsis; septisk chock; screeningverktyg; sjuksköterska; symtombedömning; säker vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd utlöst av en infektion där immunförsvaret reagerar oproportionerligt och reaktionen blir så kraftig att den orsakar svikt av organfunktioner. Det är ett tidskritiskt tillstånd där identifieringen är av största vikt och dödligheten är stor världen över. LÄS MER

 2. 2. Patientens tolkning och agerande vid symtom på hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Katarina Östergren; Michaela Dahlqvist; [2023]
  Nyckelord :Selfcare; Heart failure; Illness behavior; Symptom Assessment; Egenvård; Hjärtsvikt; Sjukdomsbeteende; Symtombedömning;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är en vanligt förekommande sjukdom med ökad prevalens. Viktiga delar i behandlingen av hjärtsvikt är egenvård och följsamhet till behandling vilket innefattar att tolka och agera korrekt utifrån symtom och tecken till hjärtsvikt. LÄS MER

 3. 3. Symtomskattning i kombination med bedömningsinstrument inom palliativ vård vid kognitiv sjukdom : En kvalitativ studie inom kommunal hemsjukvård ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Biljana Petrovic; Oras Ahmed; [2023]
  Nyckelord :Cognitive disease; nurse; palliative care; symptom assessment; quality of life; Kognitiv sjukdom; livskvalitet; palliativ vård; sjuksköterska; symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många äldre personer med kognitiv svikt och palliativt vårdbehov lever antingen hemma eller vårdas på vård-och omsorgsboenden. För att få en heltäckande förståelse av patientens symptom, kan sjuksköterskan använda sig av olika bedömningsinstrument. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av att vårda i sen palliativ fas : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Susanna Larsen; Julie Gebrael; [2022]
  Nyckelord :Symptom assessment; Home health care; Joyce Travelbee; Patient; Symtombedömning; Hemsjukvård; Joyce Travelbee; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i sen palliativ var central del av distriktssköterskans arbete inom hemsjukvården. Behandlingen har vid sen palliativ fas skiftat fokus till att symtomlindra lidande i stället för att bota sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att använda Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) inom palliativ vård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Gabriella Elm; Rogéria Novela; [2021]
  Nyckelord :Integrated Palliative care Outcoms Scale; IPOS; palliativ vård; patienter; personcentrerad vård; symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har sin grund i ett palliativt förhållningssätt som karakteriseras av en helhetssyn på människan där inriktningen är att lindra istället för att bota. God palliativ vård innebär regelbunden symtomskattning för att förebygga, identifiera och lindra patientens behov. LÄS MER