Sökning: "syn på invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden syn på invandrare.

 1. 1. ”Om du inte kan deras språk, var trevlig även om de inte förstår dig så du kan visa med kroppen” : En kvalitativ intervjustudie om nyanlända vårdnadshavares upplevelse av svensk förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sharareh Boroomand; [2020]
  Nyckelord :flykting; invandrare och nyanlända Samt föräldrars samverka och samarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger i svensk förskola. Studien handlar om vårdnadshavarnas upplevelser av pedagogernas kommunikation och bemötande och vilka likheter och skillnader vårdnadshavarna fått syn på, förskolor i Sverige i förhållande till förskolor i sina hemländer. LÄS MER

 2. 2. Medias skildring av assimilation och integration : -En kvalitativ tematisk innehållsanalys om medias integrations rapportering-

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Johan Gustavsson; David Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökade invandringen till Sverige har de senaste decennierna skapat en minskad tolerans och en mer negativ bild av mångfalden. Detta har skapat en ökad främlingsfientlighet och en ökad önskan av konservativa och homogena samhällen och som i debatten skapat två sidor i frågan. LÄS MER

 3. 3. Invandrares etablering på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om möjligheter och hinder ur ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Borg; [2019]
  Nyckelord :Invandrare; nyanlända; integration; arbetsmarknadsetablering; arbetskraftsbrist;

  Sammanfattning : Invandringen har på senare år varit den största bidragande orsaken till den befolkningsökning som nu sker i landet. Det finns samtidigt en problematik med att invandrare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Sfi-lärarens roll och specialpedagogiska kompetens : En intervjustudie med lärare som undervisar i svenska för invandrare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Johanna Lindgren Chin; [2018]
  Nyckelord :sfi; studieväg1; sfi-lärare; illiterata;

  Sammanfattning : Intervjustudien är kvalitativ och undersöker lärare som undervisar i svenska för invandrare (sfi) med erfarenhet från att undervisa kortutbildade elever. Intervjuerna har analyserats utifrån en hermeneutisk analys samt en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. "I am not defined by how I look or where I am from" : An intersectional qualitative analysis about young women with immigrant background in Sweden and their views on identities

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Mariana Ortiz; Ulrika Ekeroth; [2018]
  Nyckelord :intersectionality; immigrant; women; people of color; identity; Sweden; intersektionalitet; invandrare; kvinnor; identitet; Sverige;

  Sammanfattning : There are several studies regarding immigrants in Sweden with focus on integration and their situation in the labour market. However, few studies have focused on people with immigrant background and their view on identity, and even fewer have focused on women. LÄS MER