Sökning: "syn på invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden syn på invandrare.

 1. 1. Invandrares etablering på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om möjligheter och hinder ur ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Borg; [2019]
  Nyckelord :Invandrare; nyanlända; integration; arbetsmarknadsetablering; arbetskraftsbrist;

  Sammanfattning : Invandringen har på senare år varit den största bidragande orsaken till den befolkningsökning som nu sker i landet. Det finns samtidigt en problematik med att invandrare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Sfi-lärarens roll och specialpedagogiska kompetens : En intervjustudie med lärare som undervisar i svenska för invandrare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Johanna Lindgren Chin; [2018]
  Nyckelord :sfi; studieväg1; sfi-lärare; illiterata;

  Sammanfattning : Intervjustudien är kvalitativ och undersöker lärare som undervisar i svenska för invandrare (sfi) med erfarenhet från att undervisa kortutbildade elever. Intervjuerna har analyserats utifrån en hermeneutisk analys samt en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. "I am not defined by how I look or where I am from" : An intersectional qualitative analysis about young women with immigrant background in Sweden and their views on identities

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Mariana Ortiz; Ulrika Ekeroth; [2018]
  Nyckelord :intersectionality; immigrant; women; people of color; identity; Sweden; intersektionalitet; invandrare; kvinnor; identitet; Sverige;

  Sammanfattning : There are several studies regarding immigrants in Sweden with focus on integration and their situation in the labour market. However, few studies have focused on people with immigrant background and their view on identity, and even fewer have focused on women. LÄS MER

 4. 4. 50-talisternas färd genom det digitala samhället : En kvalitativ studie om hur 50-talister förhåller sig till dagens mediesamhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Filippa Folkesson; Madelene Helmersson; [2018]
  Nyckelord :Generation; age; media technology; technology; digital immigrants; Generation; ålder; medieteknik; teknik; digital invandrare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att söka kunskap i hur människor som är födda under 50-talet upplever dagens mediesamhälle och hur de förhåller sig till sin användning av dagens medieteknik. Frågeställningarna innefattar hur informanterna ser på dagens nya medieteknik, hur de använder sig av den samt hur informanterna ser på dagens medieteknik i jämförelse med hur de ser på hur det såg ut när de växte upp. LÄS MER

 5. 5. Arbetsförmedlarnas syn på möjligheten för nyanlända frånutomeuropeiska länder att erhålla en fast anställning : En kvalitativ studie baserad på intervjuer med arbetsförmedlare i Götaland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecka Grönberg; [2017]
  Nyckelord :immigrants from outside the Europe; labor market; social work; to get a job; arbetsmarknad; erhålla arbete; socialt arbete; utomeuropeiska immigranter;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om nyanländas situation på arbetsmarknaden genom att beskriva arbetsförmedlarnas syn på deras möjlighet att erhålla ett fast arbete. Immigranterna är nyanlända i två år efter att de skrivit in sig på arbetsförmedlingen (SFS 2010:197). LÄS MER