Sökning: "syndabockstänkande"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet syndabockstänkande.

 1. 1. Avvikelserapportering : - en möjlighet till kvalitetsutveckling och lärande inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Irene Hedfors; [2016]
  Nyckelord :Avvikelserapportering; drivkrafter; lärande; samspel; systematiskt kvalitetsarbete; utveckling; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Ledningen för äldreomsorgen i en småländsk kommun menade att antalet avvikelserapporter i förvaltningen var för få och medförde att tillfällen till lärande gick förlorade. Att lära av avvikelser/misstag är ett etablerat förhållningssätt i systematiskt kvalitetsarbete i många branscher. LÄS MER

 2. 2. SBAR - ett möjligt kommunikationsverktyg?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lena Klerfors; Britt-Marie Zaman; [2012-11-28]
  Nyckelord :SBAR; kommunikationsverktyg; patientsäkerhet; överrapportering; överföring; team; självförtroende; arbetstillfredsställelse och patientsäkerhetskultur;

  Sammanfattning : World Health Organization (WHO) skriver att upp till 70 procent av alla patientavvikelser beror på bristande kommunikation och Socialstyrelsen skriver att 8,6 procent av patienterna inom slutenvården drabbas av en vårdskada. Hälso- och sjukvård är en riskfylld verksamhet och att använda checklistor och träna teamarbete ger en säkrare vård och bättre kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering på Hematologens vårdavdelning : En kvalitativ studie av sjuksköterskornas roll inom säkerhetsarbetet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Larsson; [2011]
  Nyckelord :patientsäkerhet riskanalys läkemedelshantering;

  Sammanfattning : Sjukvårdsverksamhet i Sverige är enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) ålagd att ha rutiner för avvikelse- och riskhantering för att förbättra patientsäkerheten. Traditionellt har risk- och olycksanalyser fokuserat på ett syndabockstänkande där enskilda individer setts som orsaken till många olyckor. LÄS MER

 4. 4. Ondskan i arketypen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Lotta Krüger; [2001]
  Nyckelord :ondska; djävulen; jungiansk psykologi; Carl Gustav Jung; arketyp; projektion; skuggan; orenhet; syndabock;

  Sammanfattning : Denna uppsats har haft till syfte att söka nå en förståelse för ondskan och dess eventuella betydelse för människans förutsättningar i tillvaron. Med hjälp av ett psykoanalytiskt och arketypiskt förhållningssätt har jag valt att framställa ondskan som viktig beståndsdel i det mänskliga livet. LÄS MER