Sökning: "synen"

Visar resultat 16 - 20 av 4225 uppsatser innehållade ordet synen.

 1. 16. "Det känns nästan som att man måste övertala dem om att de varit utsatta" : Yrkesverksammas upplevelser av arbetet med äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Wally; Lovisa Forsberg; [2022]
  Nyckelord :domestic violence; elder women; exposure; prevention; social work; violence; våld i nära relation; äldre kvinnor; utsatthet; socialt arbete; våld;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks yrkesverksammas upplevelser av det sociala arbetet kring våld mot äldre kvinnor i nära relation, samt deras upplevelser avseende möjligheter och svårigheter för att nå ut till samt stödja dessa kvinnor. De delar som undersöks gällande våldet är de yrkesverksammas upplevelser om vilken kunskap och syn på våldet som finns hos såväl kvinnan som inom professionen, samt vilket stöd som finns att tillgå för den våldsutsatta äldre kvinnan. LÄS MER

 2. 17. Synen på framtida arbetssätt till följd av förändringar under covid-19-pandeminEn studie utifrån fyra företag inom teknikbranschen. Synen kring de förändringar som skett under covid-19-pandemin och dess eventuella påverkan på framtida arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Malin Arthursson; Frida Schildt; Jonna Windås; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Neutralitet mellan företagsformer – Om neutralitetsprincipens ställning och dess inverkan på det skattemässiga förhållandet mellan enskilda näringsidkare och fåmansföretag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Fyhr Larsson; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utöver de rättsregler som framkommer i lagtext, förarbeten och praxis finns ett flertal principer som syftar att bidra till ett enhetligt och sammanhängande rättssystem. Dessa rättsprinciper kan ta formen av ett verktyg vid tolkning av lagstiftning såväl som ett centralt intresse att beakta vid utformandet av ny lagstiftning. LÄS MER

 4. 19. Ett nytt land, ett nytt liv : En studie om hur flyktingar från Mellanöstern upplever ett nytt liv i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Mariya Lehto; [2022]
  Nyckelord :Flyktingar; integration; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett försök att få information om flyktingars upplevelser av livet i Sverige 7 år efter flytten hit från Mellanöstern. Utifrån deras berättelser om livet och levnadsförhållanden i Sverige dras senare en slutsats om och hur informanterna har kommit in i samhället utifrån ett integreringsperspektiv. LÄS MER

 5. 20. Delaktighet i förskolans aktiviteter : En studie som framhäver förskollärares arbete med barns delaktighet i förskolans planerade aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :My Limedal; Angelica Dackne; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; Förskola; Förskollärare; Delaktighetsmodell; Inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa och problematisera arbetet kring barns delaktighet i förskolans planerade aktiviteter som förskollärare genomför. Insamlingen av det forskningsmaterial vi fört samman har utförts genom strukturerade och semistrukturerade observationer över förskollärare och barn i förskolans verksamhet. LÄS MER