Sökning: "synen"

Visar resultat 21 - 25 av 4225 uppsatser innehållade ordet synen.

 1. 21. Den framtida energiförsörjningen ur ett miljömässigt och säkerhetspolitiskt perspektiv : Konflikt eller synergi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Pia Kamm; [2022]
  Nyckelord :Energisäkerhet; hållbar energiförsörjning; förnybar energi; energiunionen;

  Sammanfattning : Tillgången till energi står högt upp på den globala agendan och utgör mål sju inom ramen för Agenda 2030. Trots långtgående arbete och höga målsättningar att minska klimatpåverkan utgör fossil energi fortfarande den största delen av den totala energitillförseln. LÄS MER

 2. 22. ”Vad kostar det och vad smakar det?” : En kvalitativ studie om budgetprocesser och synen på budgetlös styrning i transport- och logistikföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Samuel Gullin; Elin Nilsson; Rebecca Iklymova; [2022]
  Nyckelord :Traditional budget; beyond budgeting; transport and logistics; planning; coordination; control; follow-up; Traditionell budget; beyond budgeting; budgetlös styrning; transport- och logistik; planering; samordning; kontroll; uppföljning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Budget är en av de centrala delarna inom ekonomistyrning och är vanligt förekommande i många företag. Trots det finns missnöje med budgeten kring att den är tidskrävande och det är svårt att förutspå framtiden. LÄS MER

 3. 23. Du har fått en ny notis! : En kvalitativ studie om socialarbetares hjälparbete, problembilden kring sociala medier samt synen på insatser gentemot gymnasieungdomar med en problematisk användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Muharem Vuckic; Omar Hadzalic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Synen på sovjetkommunism i historieundervisning : Kunskapsöversikt av forskningen kring synen på sovjetkommunism i historieundervisning från 1933 till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Evelyn Nilsson; Moa Luxhöj; [2022]
  Nyckelord :“The living history forum”; History; “History teaching”; “Cold War”; Communism; Soviet; Education; forum för levande historia ; Historia; Historieundervisning; Kalla kriget ; Kommunistiska; Sovjet; Utbildning;

  Sammanfattning : Abstrakt Målet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga tidigare forskning i synen på sovjetkommunism och Sovjetunionens roll under kalla kriget och hur det skildras i historieundervisningen. Översikten kommer även att kartlägga forskning i hur och varför detta ämne skiljer sig i länder som i dagsläget är icke-kommunistiska baserat på skillnader i historiekulturer från 1933 till nutid. LÄS MER

 5. 25. Könsklyftan i ledarskapspositioner : Bedömningen av ett ledarskap utifrån stereotypa chefsroller och ledarstilar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Felicia Svärdh; Elli Labardi; [2022]
  Nyckelord :role congruity theory; leadership; gender gap; characteristics;

  Sammanfattning : Könsfördelningen är ojämn i ledarpositioner då endast fyra av tio chefer är en kvinna. Det beror på bland annat att könsstereotyper bidrar till att män och kvinnor anses olika lämpade för en chefsroll. LÄS MER