Sökning: "synergieffekt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet synergieffekt.

 1. 1. Using conventional manufacturing methods for industrialising the production at a start-up company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hanna Hartikainen; Anna Willman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project was initiated in collaboration with a start-up company in the solar cell industry, aiming at producing organic photo voltaic cells in a roll-to-roll process. The company is currently undergoing a transformation from a process validation stage towards a small-scale pilot production, with the goal to reach a steady state production during Q1 2020. LÄS MER

 2. 2. ”Det blir ringar på vattnet hela vägen” : en studie av Leaders mervärden och synergieffekter i utvecklingsprojekt

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Wickström; [2019]
  Nyckelord :Leader; Leadermetoden; mervärde; synergieffekt; Leader Nedre Dalälven; community; social tillit;

  Sammanfattning : Leader har varit EU:s metod för att utveckla landsbygden i 20 års tid genom att låta lokala krafter förvalta pengarna där de lokala ser att det behövs för en utveckling. Varje programperiod inom Leader för med sig både positiva och negativa förändringar som de lokala krafterna måste anpassa sig till. LÄS MER

 3. 3. Hur ror vi för att komma dit? : Fritidspedagogers uppfattningar om samarbeteoch organiserande av fritidshemmets verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Wessling; [2019]
  Nyckelord :kollektivt lärande; kompetens; reflektion; relationer; samarbete; systematisk kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Hur kan man förklara och förstå samarbete och varför samarbete kan vara mödan värd? Syftet medstudien har varit att undersöka vilka uppfattningar fritidspedagogerna på en skola uttrycker om attsamarbeta och att organisera och utveckla fritidshemmets verksamhet. Samarbete som begrepp kanförklaras i termer av kollektivt eller kollegialt lärande; det vill säga om medarbetarna lär av varandragenom att utbyta erfarenheter och tankar, i en öppen och fri dialog, vilket kan öka förutsättningarnaför en kollektiv kompetens (Granberg och Ohlsson, 2005). LÄS MER

 4. 4. Tysklönnen, en del av lösningen? -systematisk litteraturgenomgång av tysklönnens positiva och negativa egenskaper i ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Annette Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Tysklönn; Främmande invasiv art; Reglerande- och stödjande ekosystemtjänster; Systematisk litteraturgenomgång; Målkonflikter;

  Sammanfattning : Enligt ArtDatabanken är tysklönnen en främmande invasiv art som hotar den svenska biologiska mångfalden. Denna studie avser att utvärdera de positiva och negativa effekterna som tysklönn kan ha i ett område likt Ystad Sandskog genom en systematisk litteraturgenomgång. LÄS MER

 5. 5. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Engerström; [2018]
  Nyckelord :immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Sammanfattning : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. LÄS MER