Sökning: "synlig bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden synlig bedömning.

 1. 1. Listan, listan på väggen där säg vem som snabbast i skolan är : En essä om jämställdhet, rättvisa och etiska överväganden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Rolén; [2019]
  Nyckelord :Skolmiljö; fritidshemslärare; rättvisa; jämställdhet; etik; synlig bedömning; tävling i skola; genus;

  Sammanfattning : Result list, result list on the wall, who is the fastest of them all? An essay about equality, justice and ethical consideration. This is an academically researched essay, based on my professional experiences as a leisure time pedagogue. LÄS MER

 2. 2. Potatisfibers inverkan på bröd : hur påverkas deg och bröd av potatisfiberns malningsgrad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Emma Rothman; Jakob Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Bread baking; difference test; dough characteristics; fiber function in bread; grind; potato fibre; staling; Brödbakning; degegenskaper; fiberfunktion i bröd; malningsgrad; potatisfiber; skillnadstest; staling;

  Sammanfattning : Introduktion: Potatisfibern utgör ca 1 % av potatisens vikt och är en restprodukt vid tillverkningen av potatisstärkelse. Idag tillsätter flera välkända livsmedelsföretag potatisfiber i sina produkter. Den främsta anledningen till detta är för att fibern kan binda vätska 7–12 gånger sin egen vikt vilket kan ge en ekonomisk fördel. LÄS MER

 3. 3. "Jag tycker att det är läroplanens fel att bedömning har en negativ klang" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om bedömning i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Thörn; Lydia Nickolausson; [2018]
  Nyckelord :bedömning; förskola; utveckling; fenomenologi; livsvärld;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap och insikt om hur förskollärare uppfattar begreppet bedömning och dess innebörd i förskolan. Studien utgår från fem semistrukturerade kvalitativa intervjuer med förskollärare och dess teoretiska utgångspunkt är fenomenologin. LÄS MER

 4. 4. Anpassning och differentiering av undervisning i ett klassrum för alla : Strategier för anpassning av undervisning i teori och praktik och dess effekter på elevers delaktighet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Sandra Aadalen; [2015]
  Nyckelord :differentiation; adjustments; instruction; inclusion; anpassning; differentiering; undervisning; inkludering;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om och hur undervisning är anpassad eller differentierad baserat på antagandet att elever är varierade och lär på olika sätt samt hur lärares praktik förhåller sig till samtida forskning på området. Uppsatsen undersöker vidare huruvida specifika anpassningar relaterar till ökad delaktighet hos elever. LÄS MER

 5. 5. Massivträ : Jämförelse mellan olika principer för sammanfogning av trä till plattelement med avseende på pris, hållfasthet och ekologi

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Dietrich Buck; [2014]
  Nyckelord :Industrial wood construction; timber engineering; timber structures; cross laminating; stress laminating; doweling; dovetailing; wood welding; alternative construction method; Industriellt träbyggande; träbyggnadsteknik; träkonstruktion; Korslimmat; tvärspänd; dymling; laskad; träsvetsad; alternativ byggmetod;

  Sammanfattning : Ökad användning av byggtekniken massivträ kan ge ett positivt bidrag till hållbart byggande. Utvecklingen inom datornavigerad bearbetning ger massivträ möjligheten att rationalisera byggproduktionen inom trä. Tekniken ligger rätt i tiden och kommer att värderas allt högre då den tillvaratar materialets karaktäristiska egenskaper. LÄS MER