Sökning: "synligt och osynligt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden synligt och osynligt.

 1. 1. Jämställdhet – ett synligt eller osynligt problem inom organisationer? : En kvalitativ studie om jämställdhet inom tung verkstadsindustri

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Berger; Maja Evensson; [2018]
  Nyckelord :jämställdhet; organisation; genus; kön; könsmärkt;

  Sammanfattning : In the early 1960's century, gender equality became a political concept in Sweden, but nearly 60 years later, women and men still do not have the same opportunity and power to form the society and their lives. In 2017 the #metoo movement became viral all over the world and since then the requirement for a gender equal society has increased. LÄS MER

 2. 2. “Jag lär mig om jag tycker att det är kul…” : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den styrda respektive fria leken på fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Edström; Anna Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Lek; synligt lärande; osynligt lärande; fritidshem; fri lek; styrd lek;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar upplevelsen av vad den fria respektive styrda leken lär elever på fritidshemmet utifrån elevernas eget perspektiv. Syftet med denna studie var att synliggöra elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den fria och styrda leken på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Muntlig kommunikation i klassrummet : Med inriktning mot muntliga instruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Therése Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Oral Communication; oral instructions; speech; Socio-cultural theory; Vygotskij.; muntlig kommunikation; muntliga instruktioner; tala; sociokulturell teori; Vygotskij.;

  Sammanfattning : Mitt arbete syftar till att utveckla förståelse för och kunskap om hur lärare arbetar med muntlig kommunikation i klassrummet. För att belysa detta har jag intervjuat fem verksamma lärare i grundskolans lägre åldrar, samt observerat en lektion av vardera lärare. LÄS MER

 4. 4. Den fria leken i förskolan – Kvalitativ intervjustudie om förskollärares uppfattningar av den fria lekens betydelse för barns lärande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Edvardsson; Emelie Nordgren; [2014]
  Nyckelord :Lek; Fri lek; Förskola; Lärare; Förskollärares upp;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med vårt arbete var att synliggöra förskollärares skilda uppfattningar av den fria leken i förskolan, hurförskollärare ser på sin egen roll i den fria leken, samt hur de ser på den fria lekens betydelse för barns lärande.Studiens frågeställningar är: Vilka uppfattningar har förskollärare av den fria leken i förskolan?, Vilkauppfattningar finns om lärarens roll i den fria leken? och Vilka uppfattningar har förskollärare om betydelsenav fri lek för barns lärande?Vår metod var att genomföra en kvalitativ intervjuundersökning i form av en respondentundersökning. LÄS MER

 5. 5. Familjeföretagens CSR arbete : En undervärderad företeelse?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Josefine Olofsson; Emma Lagerquist; [2012]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibility; familjeföretag; nepotism; altruism; paternalism; familj;

  Sammanfattning : Civilekonomuppsats i företagsekonomi: controller och redovisning. Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2012. LÄS MER