Sökning: "synonym ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden synonym ansvar.

 1. 1. Officialprincipen och dess tillämpning i förvaltningsmål – särskilt om ansvaret för utredningen i invändningsmål rörande immateriella rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Roos; [2013]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; förvaltningsprocessrätt; administrative judicial procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rollfördelningen mellan part och domstol har länge varit föremål för diskussioner i juridisk doktrin. Frågeställningar kring vilka omständigheter som föranleder domstol att tillgodose partsintressen genom materiell processledning eller övriga utredande åtgärder leder inte sällan till komplexa resonemang hänförliga till civilprocessens och förvaltningsprocessens egentliga funktion. LÄS MER

 2. 2. Svenska börsnoterade bolags utlämning av miljöredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elias Haraldsson; Sandra Östlund; [2011]
  Nyckelord :Miljöredovisning; Global Reporting Initiative; Intressent teori; 4N-typologi; CSR;

  Sammanfattning : Idag är socialt ansvarstagande inte längre en isolerad företeelse utan något som genomsyrar det dagliga arbetet. För företagen handlar det förutom att upprätthålla sitt varumärke och ett gott rykte också om att kontrollera risker och på så sätt skapa förutsättningar för bättre lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter palliativt i hemmet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Elin Nestorsson; Sara Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Palliativ; vård; Sjuksköterskor; Upplevelser; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Begreppet palliativ vård började användas på 1980-talet som en synonym till hospice. Palliativ vård står för lindrande och stödjande vård i ett skede då patientens sjukdom inte längre anses botbar. Det huvudsakliga målet blir då att lindra smärta och att ge socialt, psykologiskt och existentiellt stöd till patienten och närstående. LÄS MER

 4. 4. Hur barn ser på hälsa : En studie i år 3 om hur elever tolkar hälsobegreppet och hur de kopplar livsstil till hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Hermansson; Pia Rydberg; [2008]
  Nyckelord :hälsa; hälsobegrepp; läroplan;

  Sammanfattning : Hälsa är ett omfattande begrepp, som kan tolkas utifrån många olika aspekter beroende på av vem och inom vilken vetenskap begreppet behandlas. De attityder och förhållningssätt till vad hälsa är, som vi införlivar som barn har betydelse för om vi i vuxen ålder kommer att leva hälsofrämjande och ta ansvar för vår hälsa. LÄS MER

 5. 5. Hur barn ser på hälsa : En studie i år 3 om hur elever tolkar hälsobegreppet och hur de kopplar livsstil till hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Hermansson; Pia Rydberg; [2008]
  Nyckelord :hälsa; hälsoarbete; läroplan;

  Sammanfattning :     Hälsa är ett omfattande begrepp, som kan tolkas utifrån många olika aspekter beroende på av vem och inom vilken vetenskap begreppet behandlas. De attityder och förhållningssätt till vad hälsa är, som vi införlivar som barn har betydelse för om vi i vuxen ålder kommer att leva  hälsofrämjande och ta ansvar för vår hälsa. LÄS MER