Sökning: "synskadad"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet synskadad.

 1. 1. Övergångar för synskadade individer : Hinder eller möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Eloise Petersen; Laura Bergström; [2022]
  Nyckelord :vision impairment; labour market; student- and career guidance; transition; studie-och yrkesvägledning; synskadad;

  Sammanfattning : Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att se till att funktionshinderspolitiken efterlevs och stöttar kommuner, stat och regioner i arbetet för att delaktiggöra personer med funktionsnedsättningar i samhället. Att stötta och sprida information gäller även för studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom skolvärlden. LÄS MER

 2. 2. Är Stockholm anpassad för synskadade?

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Helin Celep; Victoria Remmel; [2021]
  Nyckelord :Visual impairment; blindness; accessibility; color contrasts; urban environment; Synnedsättning; blinda; tillgänglighet; ledstråk; kontrastmarkeringar; stadsmiljö;

  Sammanfattning : There is a lot of talk about the necessity of creating accessibility within cities, but is it created for everyone? A multitude of different disabilities exists and this study focuses on the accessibility for the visually impaired in Stockholm. Persons with visually impairment have it more difficult to participate in the physical and social environment on the same terms as a person with full vision, and it is therefore important to create an environment where they can participate. LÄS MER

 3. 3. Lättare gjort än sagt? : En kvalitativ studie om musiklärares tysta yrkeskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Gode; [2021]
  Nyckelord :Tyst kunskap; musiklärare; icke-verbal kommunikation; artikulerad kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att få fördjupad kännedom om tyst kunskap i musikläraryrket. Detta genom att studera hur tre erfarna musiklärare går tillväga i olika undervisningssituationer. LÄS MER

 4. 4. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maja Vidarsson; [2020]
  Nyckelord :gångfartsområde; synskadad; tillgänglighet; design;

  Sammanfattning : Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är olagligt i Sverige. Trots detta bygger rådande ideal för gator på att trafikanterna genom ögonkontakt ska kunna förhandla om utrymmet, något som diskriminerar synskadade. Ögonkontakt är exempelvis en grundpelare i en allt vanligare gatutyp, så kallade gångfartsområden. LÄS MER

 5. 5. Framtagande av principritningar för tillgänglighetsanpassade gång- och cykelkorsningar i Luleå Kommun

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Christian Rifalk; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighetsanpassning; övergångställe; gång- och cykelvägar; rörelsehindrad; synskadad; trafikmiljöer; ramp; taktila ytor;

  Sammanfattning : Enligt plan- och bygglagen ska allmänna platser kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Anpassningar måste därför byggas in i trafikmiljöerna. LÄS MER