Sökning: "syntesämne"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet syntesämne.

  1. 1. Geografi är omvärldsförståelse : Sju lärare i år 7-9 beskriver sina uppfattningar av skolgeografi som syntesämne

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Camilla Prütz; [2008]
    Nyckelord :kvalitativ studie; fenomenografi; omvärldsförståelse; geografi; syntesämne;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur några lärare i år 7-9 gör och tänker när de undervisar i geografi. Jag ville också veta vilka uppfattningar de har av ämnetsamt undersöka hur samma lärare ser på begreppet syntes kopplat till geografiämnet. LÄS MER